Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ALGEBRA BOOLE'A

   

  ALGEBRA BOOLE'A ang. Boolean alge­bra; fr. algebre de Boole; nm. Boolesche Alge­bra

  Niepusty zbiór, w którym wyróżnio­ne zostały dwa elementy (0,1) i określone trzy operacje spełniające pewne proste warunki, zwane aksjomatami algebry Boole'a (może być ona oparta na różnych układach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

   

  AKTYWIZM (łc. activus = czynny, dzia­łający) ang. activism; fr. acłivisme; nm. Aktivismus

  1. metaf. W przeciwstawieniu do us->substancjalizmu (1): pogląd, według którego rzeczywistość jest natury dynamicznej, a będące tego wyrazem działanie jest pierwotniejsze od substancji i niezależne od niej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA LOGIKI

   

  ALGEBRA LOGIKI ang. algebra of logie, logical algebra; fr. algebre de la logique; nm. Algebra der Logik

  Termin utworzony przez G. Boole'a, upo­wszechniony przez E. Schrodera (1890-96) i L. Couturata (1905); obecnie używany w znaczeniu historycznym.

  Logika formalna uprawiana metodami al­gebry w 2. poł. XIX i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNOŚĆ

   

  AKTYWNOŚĆ gr. poietn (2); łc. actio (2); nłc. activitas; ang. actwity, action (2); fr. actwite, action (2); run. Aktivitat, Tun (2)

  Realizowanie zdolności działania; ce­cha tego, co jest czynne.

  metaf. -Działanie (1) jako jedna z dziesięciu wymienionych przez Arysto­telesa —> kategorii (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGORYTM

   

  ALGORYTM (zlatynizowana forma imie­nia matematyka arabskiego Muhammada ibn Musa al-Chwarizmego vel al-Chorezmiego), którego jedno z dzieł (824) otrzymało w łacińskim przekładzie tytuł: Algorithmi de numero Indorum) ang. algorithm; fr. algorithme; nm. Algorithmus

  metod. Ściśle określony zespół reguł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA

  AKSJOLOGIA (filozofia wartości, ogól­na teoria wartości) (gr. aksios = godny, cenny + logos = słowo, nauka) ang. axiology; fr. axiologie; nm. Axiologie

  Nazwa wprowadzona przez P. Lapirego (1902) na określenie nauki o wartościach moralnych. Nauka o —> wartościach (1,2, 3), rozpatrująca zagadnienia nadrzędne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOMODACJA

   

  AKOMODACJA (łc. accomodatio = przy­stosowanie, przyzwyczajenie) ang. accom-modation; fr. accommodation; nm. Akkomodation, Anpassung

  Mol. Zespół procesów fizjologicz­nych powodujących modyfikację funkcjo­nalną w organizmie pod wpływem warunków środowiska biologicznego; może obejmować funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZACJA

   

  AKTUALIZACJA , tłum. z gr. entelecheia einai (Arystoteles)) ang. actualizing, actualization; fr. actuation, actualisation; nm. Aktualisierung

   

  metaf. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: ukonstytuowanie się treści w obrębie istniejącego bytu, rozumiane ja­ko swoiste pojawienie się skutku dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

   

  AKOSMIZM (gr. przeczenie a + kosmos = porządek) ang. acosmism; ix. acosmisme; nm. Akosmismus

  Szczególna postać -^ immaterializmu, będąca jedną z konsekwencji -^ panteizmu, wyrażająca się mianowicie w poglą­dzie, że świat zewnętrzny nie istnieje real­nie, lecz jest tylko złudzeniem i w gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMAT

   

  AKSJOMAT (gr. , -atos = to, co wiarygodne, niewątpliwe; zasada, założe­nie, postulat) nłc. propositio per se nota; ang. axiom; fr. axiome; nm. Axiom

  metod. syn.—> Pewnik (1) — twierdze­nie nie wymagające uzasadnienia, samo przez się oczywiste (—> oczywistość /3/) — dla tego, kto rozumie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt

Do góry