Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZM

   

  ANTROPOMORFIZM anthropomor-phos = mający kształt ludzki, od dnthropos = człowiek + morphe = kształt, wygląd) ang. anthropomorphism; fr. anthropomorphi-sme; nm. Anthropomorphismus

  Termin tworzący wraz z terminami po­krewnymi, takimi jak „antroponoetyzm" czy „antropopatyzm", grupę charakterysty­czną dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ

   

  ANIOŁ (gr. dggelos = zwiastun, posłaniec) nłc. angelus; ang. angel; fr. ange; nm. Engel

  W teologii dogmatycznej: duch czy­sty stworzony przez Boga, w hierarchii bytów zajmujący miejsce pośrednie mię­dzy Bogiem a ludźmi. Na podstawie da­nych biblijnych podkreśla się, że nazwa „anioł"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

   

  ANARCHIZM ang. anarchism; fr. anar­chie, anarchistne; nm. Anarchismus

  Doktryna społeczno-polityczna negująca prawo państwa do interweniowania w życie jednostki i postulująca zniesienie wszel­kiej władzy politycznej i organizacji pań­stwowej. Idee anarchistyczne głosili już sta­rożytni sofiści, cynicy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPONOETYZM

   

  ANTROPONOETYZM dnthropos = człowiek + noetos = dający się pojąć rozu­mem, intelektualny, myślowy)

  Jedna z postaci —> antropomorfizmu, według której świat jako stworzony przez Boga stanowi racjonalną całość ze wzglę­du na podobieństwo rozumu boskiego i ludzkiego. Według tego poglądu Bóg miał­by...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIA

   

  ANOMIA (gr. = bezprawie, za­przeczenie prawa) ang. anomia; fr. anomie; nm. Anomie

  et. Zaprzeczenie zarówno ->heteronomii (1), jak i —> autonomii (1), biorące się z przekonania, że moralność może się obejść bez praw, obowiązków i sankcji, gdyż wy­starczającą podstawą ludzkiego działania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANCILLA THEOLOGIAE

   

  ANCILLA THEOLOGIAE (nłc. = służebnica teologii)

  Określenie dialektycznej funkcji filo­zofii w sytuacji, gdy jest ona podporząd­kowana teologii, charakterystyczne dla niektórych kierunków filozofii średnio­wiecznej (np. Jan Szkot Eriugena, Anzelm z Canterbury fides quaerens intellectum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIA

   

  ANARCHIA (gr. = brak wła­dzy, bezprawie) ang. anarchy; fr. anarchie; nm. Anarchie

  Stan bezładu w społeczeństwie bez rzą­du lub w którym władze polityczne nie mają autorytetu; stan taki oznacza, że nie obowią­zuje wówczas żadne prawo stanowione. Ter­min „anarchia" w tym znaczeniu wprowa­dzony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGIA

   

  ANALOGIA = odpowie-dniość, podobieństwo) łc. proportio, analo­gia; ang. analogy; fr. analogie; nm. Analogie

  1. metod. Podobieństwo zachodzące mię­dzy przynajmniej dwoma przedmiotami A i B, będące podstawą rozumowania, które stwierdza, że B ma określoną cechę, ponieważ ma ją A, pod jakimś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /7 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGICZNY

   

  ANALOGICZNY (gr. = oparty na proporcji matematycznej) nłc. analogicus; ang. analogous; fr. analogue; nm. analog

  Orzekający o przedmiotach, do któ­rych się odnosi, nie jednoznacznie, lecz na zasadzie podobieństwa, jakie zachodzi mię­dzy tymi przedmiotami. Podstawą podo­bieństwa może być np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGON

   

  ANALOGON (gr. analogom = to, co proporcjonalne, analogiczne, podobne) nm. Analogon

  To, co przysługuje proporcjonalnie po­szczególnym -> analogatom, proporcjo­nalnie wspólna im doskonałość, analogi­czna treść, racja analogicznego orzekania.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry