Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANTYLOGIZM

   

  ANTYLOGIZM he antilogike [sc. techne] = umiejętność dysputowania) ang. antilogism

  W logice tradycyjnej: takie zestawienie trzech zdań, że z każdej pary wynika zda­nie sprzeczne z pozostałym zdaniem.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOPATYZM

   

  ANTROPOPATYZM (antropomorfizm psychiczny) (gr. anthropopathes = mający ludzkie uczucia, od dnthropos = człowiek + pdihos — czucie, doznawanie) ang. anthropopathism; nm. Anthropopathismus Jedna z postaci -^ antropomorfizmu.

  Przypisywanie zwierzętom, roślinom, a nawet przedmiotom martwym uczucio­wości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOCENTRYZM

   

  ANTROPOCENTRYZM dnthropos = człowiek + nłc. centrum (z gr. kentron) -punkt środkowy) ang. anthropocentrism; fr. anthropocentrisme; nm. Anthropozentrismus

  Uznawanie człowieka za ośrodek i ceł całej rzeczywistości, szczególnie zaś przypisywa­nie ludzkiej świadomości autonomicznej roli w poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELOLOGIA

   

  ANGELOLOGIA (gr. dggelos = zwiastun, posłaniec, anioł + logos = słowo, nauka) run. Angelologie

  W scholastyce arabskiej i chrześcijań­skiej (Awicenna, Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot): wjrwiedzione z przesłanek biblij­nych i dogmatycznych spekulacje filozofi­czne dotyczące natury i sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOGENEZA

   

  ANTROPOGENEZA dnthropos = czło­wiek + genesis = pochodzenie) ang. anthropogenesis; fr. anthropogenese; nm. Anthropogenese

  biol. Antropogeneza przyrod­nicza — ewolucyjny proces stopniowego powstawania i rozwoju gatunku Homo sa­piens lub dział —> antropologu (1) zajmujący się pochodzeniem gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIHILACJA

   

  ANIHILACJA (nłc. annihilatio = unicest­wienie) ang. annihilation; fr. annihilation; nm. Annihilation, Yernichtung, Zerstorung

  fiz. Zjawisko zacłiodzące podczas zde­rzenia się cząstki z antycząstką, polega­jące na ich przekształceniu się w kwanty promieniowania elektromagnetycznego i/lub w inne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

   

  ANTROPOLOGIA (gr. anthropológos = mówiący o ludziach, od dnthropos = czło­wiek + logos = słowo, nauka) ang. anthropology; fr. anthropologie; nm. Anthropologie

  1. Antropologia przyrodnicza — natika badająca człowieka jako biologicz­ne podłoże zjawisk społecznych (J. Czekanowski). Antropologia fizyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /4 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMAL

   

  ANIMAL METAPHYSICUM (nłc. = zwierzę (stworzenie) me­tafizyczne) -> Antropologia (3B).

  ANIMAL RATIONALE (łc. = zwierzę rozumne, tłum. z gr. Rodzaj (2) najbliższy i —> różnica (3) gatunkowa w definicji człowieka (—> de­finicja klasyczna): „Człowiek jest to zwierzę rozumne" (określenie przekaza­ne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIZM

   

  ANTROPOLOGIZM ang. anthrapologism; fr. anthropologisme; nm. Anthropologismus, Humanismus

  Pogląd, według którego osobniczy roz­wój człowieka wyznaczony jest w większej mierze przez biologiczne cechy jednostki aniżeli przez jej historyczno-społeczne związki ze środowiskiem (L. A. Feuerbach,

  N. G...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMUS

   

  ANIMUS (łc. animus = duch żywotny, dusza (w sensie biologicznym); dusza jako właściwa ludziom zdolność myślenia i czucia, z gr. dnemos)

  U C.G. Junga: uosobierue cech natury męskiej stanowiące nieuświadomioną część osobowości kobiecej. Termin prze­ciwstawny: to—> anima (2).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt

Do góry