Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARCHAEUS

   

  ARCHAEUS (nłc. , od gr. archaios = pierwotny, prosty, dawny) ang. archeus; fr. archee; nm. Archeus I Archaeus

  U Paracelsusa i J. B. van Helmonta: za­sada życia, życiodajna siła, dla każdej isto­ty żywej odrębna i decydująca o jej rozwo­ju. Stąd utworzona przez E. D. Cope'a na­zwa „archestetyzm" na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APORIA

   

  APORIA (zleksykalizowana forma grec­kiego słowa = bezdroże, bezrad­ność; trudność, kwestia sporna) ang. aporia; fr. aporie; nm. Aporie

  Problem, który pomimo poprawnego ro­zumowania trudno jest rozwiązać przy ak­tualnym stanie wiedzy.

  U Arystotelesa aporie można pojmować dwojako:

  w aspekcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFANTYCZNY

   

  APOFANTYCZNY = twierdzący, od apophansis = okazanie, oświadczenie; twierdzenie) ang. apophantic; fr. apophantique; nm. apophantisch

  1. Określenie zdania, które może być zarówno twierdzące (kataphatikós), jak i przeczące (apophatikos). Zdanie apofanty-czne jest zdaniem orzekającym (u Arysto­telesa:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTERIORYZM

   

  APOSTERIORYZM <łc. a posteriori = od następnego)

  t. pozn. Stanowisko przeciwstawne ps—> aprioryzmowi, zwane niekiedy empiryzmem epistemologicznym, niekiedy empiryzmem metodologicznym, albo też jednym i drugim łącznie. Według aposterioryzmu prawdziwość poznania może być uzasad­niona — bezpośrednio lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFATYZM

   

  APOFANTYKA (gr. apophantikós = twier­dzący) ix. 1'apophantiąue; nm. Apophantik

  Nazwa stosowana niekiedy na określe­nie tej części logiki Arystotelesa, która tra­ktuje o zdaniach.

  E. Husserl wyróżnia w obrębie logiki formalnej logikę apofantyczną(AMS-sagenlogik).

   

   

  APOFATYZM (gr. apophatikos =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APRIORYZM

   

  APRIORYZM (łc. a priori = uprzednio, z góry) ang. apriorism; fr. apriorisme; nm. Apriorismus

  1. t. pozn. Stanowisko przeciwstawne vs-^ aposterioryzmowi, zwane także ra­cjonalizmem metodologicznym, przyzna­jące rozumowi, nie zaś doświadczeniu główną rolę w poznaniu. Rozróżnia się:               a.)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKATASTAZA

   

  APOKATASTAZA = przywrócenie do poprzedniego stanu, po­wrót do czegoś) łc. restitutio; ang. apocatastasis; fr. restitution; nm. Apokatastasis

  U pitagorejczyków i u Heraklita z Efe­zu: powrót wszystkiego, co było, do stanu pierwotnego. Idea ta znalazła wyraz w stoickiej teorii -^ wiecznego powrotu (Id)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATIA

   

  APATIA (gr. = niewrażliwość, niezdolność do doznawania cierpienia; niewzruszoność, wolność od wzruszeń; brak cierpienia, niedoznawanie cierpienia) ang. apaihy; fr. apathie; nm. Apathie

  W starożytnej etyce greckiej: stan we­wnętrznego opanowania i równowagi du­cha (—> ataraksja), osiągany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APEIRON

   

  APEIRON (gr. apeirom = to, co bez­kresne, nieskończone, nieskończoność)

  W nauce Anaksymandra z Miletu — na­zwa zasady, z której powstały wszystkie rzeczy spostrzegane zmysłowo. Apeiron — to coś nieokreślonego i zarazem bezkresne­go, a zatem nie podpadającego pod zmysły; przeciwstawne jest ono temu, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYŚWIAT

   

  ANTYŚWIAT (gr. antt = przeciw H—> 'świat') ang. antiword; nm. Antiwelt Hipotetyczna rzeczywistość utworzona z -^ antymaterii, o strukturze analogicznej do struktury Wszechświata. Według współ­czesnych teorii kosmologicznych na samym początku istnienia świata powinny były ist­nieć, zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt

Do góry