Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Anioły

  Istoty duchowe, zajmujące w hierarchii bytówmiejsce pomiędzy Bogiem a ludźmi; wyobrażeniaa. są inspirowane tekstami bibl. i apokryficznymi.

  Teolodzy podzielili a. na dziewięć chórów, z którychw sztuce chrzęść, najczęściej wyobrażano serafinów,cherubinów i trony, archaniołów i anioły. Serafinówi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfonarz

  Księga liturg. zawierająca początkowoteksty mszy śpiewane przez chór (a. mszalny) orazteksty i zapisy nutowe psalmów, antyfon i responsariów,oficjum godzin kanonicznych, a od XII w. modlitwyprzeznaczone na nabożeństwa z wyjątkiemmszy, dla której wyodrębniony został —> graduał;często bogato zdobiony.(od...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APROBATA

   

  APROBATA (łc. approbata = rzeczy za­twierdzone) ang. approbation, approval, ~ sanction; fr. approbation; nm. Billigung, Beifall

  1. Sąd zawierający pozytywną pod względem moralnym, estetycznym lub utylitar­nym ocenę czegoś.

  2. Elementarna reakcja emocjonalna do­datnia, stanowiąca podstawę i zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLLIŃSKI

   

  APOLLIŃSKI (od imienia greckiego bo­ga Apollina) ang. Apollinian/Apollonian; fr. apollinien I apollonien; nm. apollinisch

  estet. Przymiotnik mający określać jeden z dwóch głównych nurtów kultury grec­kiej: zintelektualizowany i obiektywny, pe­łen ładu, harmonijny — w przeciwstawie­niu do vs^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHE

   

  ARCHE = zaczęcie czegoś, po­czątek; (pierwsza) zasada, element; suma, rekapitulacja, całość) łc. principium

  metaf. Pojęciowy relikt tradycji mitologi­cznej występujący w początkach filozofii greckiej, głównie u jońskich filozofów przy­rody, mający oznaczać pierwotnie praźródło, prapodstawę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGETYKA

   

  APOLOGETYKA (nłc. , -ae = pismo obronne, nauka obronna, od gr. apologetikos - obrończy) ang. apologetics; fr. l'apologetique; nm. Apologetik

  Dawniej: dział teologii, mający na ce­lu wykazanie wiarygodności Objawienia i obronę wiary chrześcijańskiej, a nastę­pnie — synonimiczne określenie -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APERCEPCJA

   

  APERCEPCJA (nłc. z łc. ad = do + perceptio = spostrzeżenie) ang. apperception; fr. aperception; nm. Apperzeption

  1. Akt świadomości różnie określany (ter­min ten występuje już u R. Descartes'a). U G.W. Leibniza: refleksyjne (wyraźne) poznanie wewnętrznego stanu monady (duszy), czyli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHETYP

   

  ARCHETYP (gr. archetypon> = pierwo­wzór, prawzór) nłc. archetypus; ang. arche­typ; fr. archetype; nm. Archetyp, Archetypus, Urbild

  Najwyższy wzór, którego jedynie od­biciami są przedmioty znane z doświad­czenia; np. w platonizmie archetypami rzeczy materialnych są  idee (la).

  U C. G. Junga:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOREMAT

   

  APOREMAT (gr. , -atos = kwe­stia sporna, trudne zagadnienie, zagadka) ang. aporema; fr. aporeme; nm. Aporema

  Kwestia sporna, dopuszczająca dwa przeciwne sobie rozstrzygnięcia.

  W dialektyce Arystotelesa: zarzut po­stawiony dialektycznemu wnioskowaniu (—> dialektyka /3/) — epicheirema; dowo­dzenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APODYKTYCZNY

   

  APODYKTYCZNY = przekonywający, dowodzący, od apodeiksis = dowodzenie dedukcyjne za pomocą sylogizmu) nłc. apodicticus; ang. apodeictic, apodictic (1), apodictical (2); fr. apodictique; nm. apodiktisch

  1. log. Koniecznościowy, tzn. dotyczą­cy tego, co konieczne — bądź jako wypro­wadzonego z przesłanek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt

Do góry