Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ASERCJA

   

  ASERCJA (łc. = uznanie, twier­dzenie) ang. assertion; fr. assertion; mn. Assertion, Behauptungsatz

  1. log. Uznanie jakiegoś zdania za praw­dziwe lub własność sądów wydanych z przekonaniem o ich prawdziwości (w od­różnieniu od sądów tylko pomyślanych lub przedstawionych, czyli —> supozycji /2/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTYZM

   

  ARTYZM (łc. ars, artis = sztuka) ang. artistry; fr. art; nm. das Kunstlerische

  Pojęcie pochodne od pojęcia -^ sztuki i wraz z nim przybierające różne sensy. Można je mianowicie odnieść do: a) arty­sty (twórcy) — oznacza wówczas zdol­ność (umiejętność) wytwarzania dzieł do­skonałych, oryginalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASERTORYCZNY

   

  ASERTORYCZNY (nłc. = stwierdzający) ang. assertoric; fr. assertorique; nm. assertorisch

  log. Stwierdzający zachodzenie czegoś w rzeczywistości, jako faktu, bez przyta­czania na to dowodów.

  W logice tradycyjnej: określenie zdania mającego którąś z następujących postaci: Każde S jest P;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOKRACJA

   

  ARYSTOKRACJA = rzą­dy dobrze urodzonych; rządy najlepszych, idealny ustrój społeczny) ang. aristocracy; fr. aristocratie; nm. Aristokratie

  Ukształtowany w starożytności us­trój społeczny przeciwstawny z jednej strony monarchii, z drugiej zaś > de­mokracji, polegający na sprawowaniu rzą­dów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJONIZM

   

  ASOCJACJONIZM ang. associationism; fr. associationnisme; nm. Assoziations-Psychologie

  Kierunek w psychotogii empirycznej (m. in. D. Hartley, H. Ebbinghaus, Th.-A. Ribot, Th. Ziehen) wywodzący się z teorii poznania (m. in. D. Hume, J. Mill, J. St. Mill, A. Bain, J. F. Herbart, H. Spencer), wyjaśniający...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYTMETYKA

   

  ARYTMETYKA (gr. [sc. techne] = umiejętność liczenia, od arithmos = liczba) ang. arithmetics; fr. l'arithmetique; nm. Arithmetik

  Najstarszy i zarazem podstawowy dział matematyki, u swych początków zajmujący się właściwościami —> liczb i regułami wy­konywania na nich działań, współcześnie zaś —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETOLOGIA

   

  ARETOLOGIA arete' = dzielność, cno­ta + logos = słowo, nauka) ang. aretology; nm. Aretologie

  Nauka o cnotach — dział —> filozofii pra­ktycznej (2) dotyczący zarówno sprawności moralnych (cnoty etyczne), jak i sprawności poznawczych (cnoty dianoetyczne).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPEKT

   

  ASPEKT (łc. aspedus = spojrzenie; wi­dok, wygląd, obraz; możność widzenia kogoś lub czegoś) ang. aspect; fr. aspect; nm. Aspekt

  metod. Strona przedmiotu, z której ów przedmiot jest ujmowany:

  w znaczeniu podmiotowym — punkt widzenia;

  w znaczeniu przedmiotowym — to, co ujęte z jakiegoś punktu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYTMETYZACJA

   

  ARYTMETYZACJA arithmetikós = umiejący Uczyć, dotyczący liczenia) ang. arithmetization; fr. arithmetisation; nm. Arithmetisierung

  metod., log. Metoda badania —> języków sformalizowanych stosowana w -> metalogice, polegająca na wzajemnie jednozna­cznym przyporządkowaniu liczb natural­nych wyrażeniom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENT

   

  ARGUMENT (łc. = dowód) ang. argument; fr. argument; nm. Argument, Beweis

  W logice tradycyjnej — zdanie użyte ja­ko przesłanika w uzasadnieniu, w dowodzie.

  log. Wyrażenie lub wyrażenia, z który­mi dany funktor tworzy jakieś nowe wyra­żenie: predykat — formułę zdaniową, a symbol funkcyjny —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /6 315

  praca w formacie txt

Do góry