Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AUTORYTARYZM

   

  AUTORYTARYZM fr. autoritarisme

  psych., soc. Postawa charakterystyczna dla osobowości zasadniczo niedemokraty­cznej, skłonnej do ulegania wąsko pojmo­wanemu —> autorytetowi lub — rzadziej — do przeciwstawiania się mu, a jednocześnie usiłującej być samą tak pojętym autorytetem i podporządkowywać sobie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTORYTET

   

  AUTORYTET <łc. <auctoritas>, -atis = ra­da, namowa, wola, wyrok, uchwała, roz­kaz; przykład, wzór, powaga, wpływ, zna­czenie) ang. authority; fr. authorite; nm. Autoritat

  Interdyscyplinarny termin teoretyczny z zakresu nauk o człowieku, definiowany głównie na gruncie psychosocjologicznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /7 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMAT

   

  AUTOMAT (gr. automatos = sam przez się; to automaton = przypadek) ang. automaton; ix. automate; nm. Automat

  Urządzenie techniczne wykonujące w zastępstwie człowieka — samoczynnie lub półsamoczynnie — określone działa­nia w sposób zaplanowany przez konstru­ktora.

  Pojęcie abstrakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOKREACJA

   

  AUTOKREACJA (gr. autos = sam + łc. creatio = stwarzanie) ang. ~ self-actualization (a)

  Samostwarzanie się człowieka przez realizowanie w sobie (samoaktualizację) pełnego człowieczeństwa, które jest mu dane jedynie potencjalnie. Realiza­cja taka może polegać np. na kształtowa­niu władz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRYBUCJA

   

  ATRYBUCJA <łc. = przydzie­lanie, przyporządkowywanie) ang. attribution; fr. attribution; nm. Attribution

  W filozofii bytu — określenie jednej z odmian -> analogii (II-2b) pojęciowo-bytowej, wyrażającej pewną strukturę pojęć. Odmiana ta występuje wówczas, gdy -> relacje (lA) przyczynowo-skutkowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYMILACJA

   

  ASYMILACJA (łc. assimilatio = upodob­nienie) ang. assimilation; fr. assimilation; nm. Assimilation, Angleichung, Yerahnlichung

  biol. Asymilacja biologiczna — przyswajanie przez żywy organizm, doko­nujące się dzięki przemianie materii, składni­ków środowiska zewnętrznego, takich jak związki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOLOGICZNY

   

  AUTOLOGICZNY autos = sam + lo­gos = słowo, nauka) ang. autological; nm. autologisch

  log. Określenie orzecznika, który ma sam opisywaną przez siebie własność, np. słowo „drukowany" jest orzecznikiem autologicznym wówczas, gdy jest wydru­kowane; to-> heterologiczny.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRYBUT (przymiot)

   

  ATRYBUT (przymiot) = (to, co) przyłączone, dodane, włączo­ne) gr. idion; ang. attribute; fr. attribut; nm. Attribut

  1. metaf. —> Cecha (2) jakiegoś bytu nie­odłączna od niego, czyli taka, bez której nie mógłby on istnieć, której zatem nie

  można od niego pojęciowo oderwać bez zniekształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

   

  ATARAKSJA (gr. = brak za­mętu, niepokoju; obojętność, spokój) ang. ataraxia; fr. ataraxie; nm. Ataraxie

  W starożytnej etyce greckiej — określe­nie stanu ducha charakteryzującego się spokojem wewnętrznym, osiąganym przez wyzbycie się nadmiernych pragnień oraz lęku przed śmiercią i cierpieniem, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTARKIA

   

  AUTARKIA (gr. = samowy­starczalność, niezawisłość) ang. autarky; nm. Autarkie

  et. Zalecane w starożytnej etyce grec­kiej (Sokrates, cynicy, stoicy) wewnętrzne uniezależnienie się człowieka od świata zewnętrznego, tj. od innych ludzi, a przede wszystkim od rzeczy. Ideał autarkii znalazł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt

Do góry