Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIOLOGIA OGÓLNA

   

  BIOLOGIA OGÓLNA ang. general biology; ix. biologie generale; nm. allgemeine Bio­logie Termin wprowadzony przez O. von Hertwiga (1905).

  W tradycyjnym rozumieniu: propedeutyczne ujęde głównych działów biologii, po­przedzone ogólną charakterystyką istot żywych i ich ewolucji; swoista synteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZINTERESOWNOŚĆ

   

  BEZINTERESOWNOŚĆ <'bez' + łc. interesse = być obecnym przy czymś, brać udział, uczestniczyć w czymś) ang. disinterestedness; fr. desinteressement; nm. Uneigenniitzigkeit

  et. Cecha działania, którego celem jest nie własna korzyść podmiotu, lecz do­bro drugiej osoby; działanie takie łączy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA TEORETYCZNA

   

  BIOLOGIA TEORETYCZNA nm. theoretische Biologie Termin wprowadzony przez L. von Bertalanffy'ego (1951).

  Nazwa niezbyt ostra, używana nie tyle w przeciwstawieniu do „biologii prakty­cznej", ile na oznaczenie nauki, która w szerszym niż tamta zakresie stosuje po­jęcia teoretyczne oraz rozumowanie dedu­kcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOŚREDNIOŚĆ

   

  BEZPOŚREDNIOŚĆ nłc. immedietas; ang. immediacy, immediateness; fr. immediation, immediatete; nm. Unmittelbarkeit

  Określenie charakteryzujące relację, w której między dwoma wyróżnionymi członami nie ma (nie uwzględnia się) czło­nu trzeciego — pośredniego.

  pozn. Bezpośredniość pozna­wcza —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

   

  BIOLOGIZM ang. biologism; fr. biologisme; nm. Biologismus

  Ujmowanie ogółu zagadnień filozofi­cznych (gnozeologicznych, etycznych, este­tycznych itd.) z punktu widzenia biologii; stanowisko reprezentowane przez Ch. Darwina i H. Spencera. Według biologizmu prawo —> ewolucji jest prawem powszechnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNOŚĆ (pasywność)

   

  BIERNOŚĆ (pasywność) nłc. passivitas; ang. passiveness, passwity; fr. passivite; nm. Passivitat

  metaf. Cecha tego, co podlega -^ dzia­łaniu (1) lub może mu podlegać. ^Do­znawanie (1).

  Postawa charakteryzująca się bra­kiem inicjatywy w działaniu, uleganiem cudzym wpływom, zadowalaniem się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOMORFIZM

   

  BIOMORFIZM (gr. bios = życie + morphe = kształt, wygląd) fr. biomorphisme

  filoz. przyr. Traktowanie zjawisk psychi­cznych lub społecznych (i w pewnych przy­padkach również zjawisk fizycznych) jako swoistych form życia. -> Biologizm (4).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

   

  BIOETYKA btos = życie + ethikos = dotyczący obyczajów) ang. bioethics; fr. la btoethique; nm. Bioethik

  et. Kształtująca się od kilkudziesięciu lat w związku z rozwojem nauk biologicz­nych i medycyny nowa dyscyplina nor­matywna, która obejmuje wynikającą stąd problematykę moralną. Oprócz zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYZM

   

  AUTOMATYZM (gr. automatismos = przy­padek, przypadkowość) ang. automatism; ix. automatisme; nm. Automatismus

   

  1. Zasada działania urządzeń technicznych funkcjonujących samoczynnie bez udziału człowieka.

  W fizjologii: zasada samoczynnego i autonomicznego funkcjonowania niektó­rych ośrodków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTONOMIA

   

  AUTONOMIA (gr. <autonomta> = niezawisłość) ang. autonomy; fr. autonomie; nm. Autonomie

  et. Stanowisko, zgodnie z którym czło­wiek sam jest twórcą prawa moralnego i je­go treści, lub szerzej: pogląd, według które­go dla poznania dobra moralnego nie trzeba odwoływać się do Boga — twórcy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt

Do góry