Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Facelot, facolet

  Staropol. nazwa chusteczki do nosaz cienkiej białej tkaniny, haftowanej lub obszywanejkoronkami, noszonej gł. dla ozdoby przez kobietyi mężczyzn w XVI-XVII w. <wł.>

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangeliści

  Autorzy Ewangelii włączonych dokanonu Pisma Siu.; należą do nich wg kolejności ustanowionejza czasów papieża Grzegorza I - MateuszApostoł, Marek Ewangelista, Łukasz Ewangelistai Jan Apostoł.

  Za ich symbole przyjęto apokaliptyczne cztery żyjące istoty - człowieka, lwa, wołu i orla wnimbach i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYĆ

   

  BYĆ gr. etnai; łc. esse; ang. to be; fr. etre; nm. sein

  Czasownik wyrażający statyczny aspekt świata przedmiotowego w opozycji do je­go aspektu dynamicznego, wyrażanego czasownikiem 'stawać się'. Bardziej pier­wotny i podstawowy jest pierwszy z nich, gdyż „bycie" jest logicznie wcześniejsze od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /6 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYTOWOŚĆ

   

  BYTOWOŚĆ (nominalizacja czasownika 'być') nłc. entitas; ang. entity; ix. entite; nm. Wesenheit, Entitdt

  metaf. Kwalifikacja bytowa lub zespół takich kwalifikacji, stanowiąca o określoności czegoś, co istnieje realnie, czyli o tym, że to coś jest czymś istniejącym i że jako takie należy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYT

   

  BYT (nominalizacja czasownika 'być', utworzona analogicznie jak np. gr. to on od einai) gr. on; nłc. ens (choć takie nowotwo­ry łacińskie, jak ens i essentia cytuje już Se­neka, następnie też Kwintyllan); ang. being, entity; fr. retre; nm. Sein, Dasein, Seiendes

  S. B. Linde pod słowem 'byt {das Seyn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /9 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZYDOTA

   

  BRZYDOTA gr. to kakon; łc. turpitudo; ang. ugly, ugliness; fr. le laid, laideur; nm. das Hafiliche, Hafllichkeit

  Przeciwieństwo os—> piękna, pojmowa­ne na ogół jako jego brak.

  W starożytnej Grecji dość powszechnie łączono z pięknem doskonałość moralną (np. Platon; także u Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BRZYTWA OCKHAMA"

   

  „BRZYTWA OCKHAMA" ang. Occam's razor; fr. rasoir d'Occam; nm. Ockhams Rasiermesser

  metod. Obiegowa nazwa przypisywanej W. Ockhamowi zasady, według której „by­tów nie należy mnożyć ponad koniecz­ność" (nłc. „entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem"). Podobnie sformu­łowana zasada występuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCIE

   

  BYCIE

  Zaproponowany w polskim przekładzie tekstów M. Heideggera (K. Michalska i in.) odpowiednik niemieckiego słowa das Sein, m. in. dla odróżnienia go od das Seiende, tłumaczonego w tym przekładzie jako 'byf, i od die Seiendheit, tłumaczonego jako 'bytość'. S. B. Linde podaje jako odpowied­nik das Seyn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODZIEC

   

  BODZIEC łc. stimulus; ang. incentwe, sti­mulus; fr. stimulus; nm. Reiz

  psych. Każda sytuacja lub zdarzenie po­wodujące pobudzenie któregokolwiek —> receptora (1). Znaczenie terminu „bo­dziec" jest precyzowane przez odpowied­nią kwalifikację, np.: bodziec zewnętrzny - wewnętrzny, bezwarunkowy -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG

   

  BÓG (sanskr. bhaga, st.-crk.-sł. bog = bo­gactwo, szczęście; pan udzielający bogac­twa, szczęścia) gr. theos; łc. Deus; ang. God; fr. Dieu; nm. Gott

  I. 1. W filozofii tomistycznej: samoistny byt pierwszy, rozpoznawalny dzięki ana­lizie struktury bytów niesamoistnych jako faktyczna przyczyna sprawcza ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /8 397

  praca w formacie txt

Do góry