Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHILIAZM

   

  CHILIAZM (gr. chilids = tysiąc) nłc. chiliasmus; ang. chiliasm; nm. Chiliasmus

  Doktryna wywodząca się z interpretacji dosłownie przez nią rozumianego frag­mentu Apokalipsy św. Jana (20,1-3), w któ­rym jest mowa o tysiącletnim spokojnym panowaniu Kościoła, kiedy to moc szatana i jego wpływy na życie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHWILA

   

  CHWILA łc. momentum, instans; ang. mo­ment, instant; fr. instant, moment; nm. Au-genblick. Moment, Weile, Zeitpunkt

  Bliżej nie określony krótki odcinek cza­su, ujmowany w świadomości jako całość.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁO

   

  CIAŁO  gr. soma; łc. corpus; ang. body, living body (2); fr. corps; nm. Korper, Leib (2) 1. To, co fizyczne, czyli to, co może być przedmiotem doświadczenia zmysłowe­go. W tradycyjnej kosmologii akcentowa­no przede wszystkim rozciągłość prze­strzenną ciał (R. Descartes). Ciało określa się jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄGŁOŚĆ

   

  CIĄGŁOŚĆ gr. synecheia; łc. continuum; nłc. continuitas; ang. continuity; fr. continuite; nm. Kontinuitdt, Stetigkeit, Ununterbrochenheit

  1. Cecha jakiejś wielkości przestrzennej lub czasowej, polegająca na tym, że wiel­kość ta nie jest aktualnie rozkładana na elementy i jest ujmowana jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEL

   

  CEL gr. telos, boulema, skópos; łc. finis, terminus; ang. aim, end, purpose; fr. fin, but; nm. Zweck, Ziel, Ende

  1. To, ze względu na co coś się dokonuje lub jest dokonywane. W filozofii klasycz­nej rozróżnia się:

  a) cel rzeczowy (finis in re) — rzecz zew­nętrzna znajdująca się u kresu działania, i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOWOŚĆ

   

  CELOWOŚĆ nłc. finalitas; ang. finality, purposefulness, purposiveness (1); fr. finalite; nm. Zweckmdfligkeit, Finalitdt

  Przyporządkowanie środków do celu, przystosowanie elementów do całości, organów do ich czynności. Celowość prze­ciwstawia się -^ mechanicyzmowi (2), któ­ry wyjaśnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENESTEZJA

   

  CENESTEZJA <gr. koine = wspólne + aisthesis = odczuwanie, doznanie) ang. coenaesthesis, common sensation; fr. cenesthesie, coenesthesie, coenesthese; nm. Koinasthesie, Gemeingefiihl, Gemeinsinn

  Termin zapożyczony z fizjologii, od XIX w. przyjęty w psychologii.

  t. pozn. —> Wrażenia pochodzące od -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁKOWITOŚĆ (zupełność)

   

  CAŁKOWITOŚĆ (zupełność) łc. integritas; ang. wholeness; fr. integralite; nm. Ganzheit

  estet. —> Doskonałość (3) polegająca na posiadaniu przez przedmiot określany ja­ko piękny wszystkiego, co należy do jego natury, ponieważ brak czegokolwiek, co do ruej należy — szpeci. W ujęciu Tomasza z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEREBRACJA

   

  CEREBRACJA (łc. cerebrum = mózg) ang. cerebration; fr. cerebration; nm. Cerebration, Enzephalisation

  Fizjologiczna aktywność mózgu wa­runkująca aktywność psychiczną. Dla —> epifenomenalizmu cerebracja nieświa­doma oznacza procesy intelektualne, któ­re się dokonują bez wiedzy i kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁOŚĆ

   

  CAŁOŚĆ gr. to holon, to synolon, to pan; łc. totum; nłc. totalitas; ang. totality; fr. totalite; nm. das Ganze, Totalitat

  Korelat —> części (1), coś złożonego z (przynajmniej dwóch) dających się roz­dzielić i liczbowo ująć elementów.

  syn.-> Zbiór (2) w sensie kolektywnym, agregat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt

Do góry