Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

   

  CYWILIZACJA <łc. civilis = obywatelski, społeczny) nłc. civilisatio; ang. civilization; fr. civilisation; nm. Zwilisation

  Stan rozwoju społeczeństwa w zakresie jego organizacji (instytucje społeczne, środki produkcji) w danej epoce historycz­nej, zwłaszcza poziom kultury material­nej, będący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /3 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COŚ

   

  COŚ łc. aliquid, aliquod; ang. something; fr. quelque chose; nm. Etwas

  Wyrazz wzięty z języka potocznego, gdzie w swym podstawowym znaczeniu jest zaimkiem zastępującym rzeczownik (zwy­kle nieosobowy) bez jego bliższego okre­ślenia; „coś" jest terminem, którego treść formalna, treść materialna oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIELESNY

   

  CIELESNY łc. corporeus, corporalis = doty­czący ciała; ang. corporeal, corporal; fr. corporel; rrai. kórperlich, leiblich (3)

  t. pozn. Mogący być przedmiotem do­świadczenia zmysłowego.

  metaf. Fizyczny, materialny w prze­ciwstawieniu do psychicznego, duchowego.

  Organiczny i ożywiony. 4. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CNOTA

   

  CNOTA gr. arete; łc. virtus; ang. virtue; fr. vertu; nm. Eigenschaft (1), Tugend (2)

  et. Odpowiednik występującego w sta­rożytnej filozofii greckiej terminu arete, który oznacza siłę fizyczną i zarazem spra­wność moralną. Zarówno cnoty, jak i wy­stępki Arystoteles zalicza do stanów du­szy —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COGITATIO

   

  COGITATIO (łc. = myślenie)

  Termin używany dawniej na określe­nie spontanicznych procesów myślowych, mniej lub bardziej niekonkrentnych, nie oczyszczonych z niekontrolowanych sko­jarzeń.

  U R. Descartes'a: akty i stany świado­mości w przeciwstawieniu do ich przed­miotu (cogitatum)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COGITO

   

  COGITO cogito = myślę)

  Incipitowe słowo formuły R. Descartes'a Cogito ergo sum — „Myślę, więc jestem" {Rozprawa o metodzie, IV), w piśmiennic­twie filozoficznym służące tradycyjnie za jej skrótowe określenie (pisane zazwyczaj dużą literą). Formuła ta, mająca formalnie postać wnioskowania, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTRADICTIO IN ADIECTO

   

  CONTRADICTIO IN ADIECTO (nłc. = sprzeczność w przydawce)

  metod. Błąd w orzekaniu, powstający wówczas, gdy wyrażenia proste o treści so­bie przeciwstawnej (przeciwnej lub sprze­cznej) zostają ze sobą połączone w wyra­żeniu złożonym, np. „kwadratowe koło", „piękna brzydota". Wyrażenia takie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORRUPJIO

   

  CORRUPJIO {ic. = zepsucie, zniszczenie) gr. phthora; nłc. corruptio; ang. corruption; fr. corruption; nm. Yergehen

  metaf. Termin scliolastyczny (odpowie­dnik Arystotelesowskiego phthora), który oz­nacza zmianę istotną, sprawiającą, iż —> ma­teria (1) traci -^ formę (lA) substancjalną. vs^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTEROLOGIA

   

  CHARAKTEROLOGIA <gr. charakter = piętno, cecha, wizerunek + logos = słowo, nauka) ang. characterology; fr. caracterologie; nm. Charakterologie

  psych. Dział psychologii zajmujący się ba­daniem -^ charakteru (1,2), jego kształto­waniem się, strukturą, diagnostyką, typolo­gią; obecnie najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYZMAT

   

  CHARYZMAT (gr. <charisma> = dar, ła­ska, dobrodziejstwo; szczególny dar łaski Bożej) ang. charisma; fr. le charisme

  Termin wywodzący się z egzegezy Bib­lii, użyty pierwotnie przez M. Webera (-> autorytet /2g/ charyzmatyczny/), a na­stępnie przez A. Alta w odruesieniu do izraelskich przywódców z epoki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt

Do góry