Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZŁOWIECZEŃSTWO

   

  CZŁOWIECZEŃSTWO łc. humanitas; ang. humanity, humanness; fr. humanite; nm. Menscheit (1,2), Humanitdt (3)

   

  Ogół cech wspólnych wszystkim lu­dziom, łącznie z życiem psychicznym, animalnością itp.

  Ogół cech stanowiących różnicę ga­tunkową człowieka w stosunku do gatun­ków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUCIE

   

  CZUCIE gr. aisthesis pdthos; łc. sensus; ang. sensation; fr. sensation; nm. Empfindung, Gefiihl, Fiihlen

  psych., t. pozn. syn.—^ Wrażenie. Rozróż­nia się: czucia proste i złożone, powierzch­niowe i głębokie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYN

   

  CZYN gr. energema, energematos, to ergon, praksis; łc. actus; ang. ad; fr. acte; nm. Tat

  Wolny akt tworzenia lub przekształca­nia rzeczywistości zgodnie z jakąś myślą.

  1. W etyce klasycznej: czyn ludzki (actus humanus) — świadomy i dobrowolny akt moralny, stanowiący główny przedmiot kwalifikacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK

   

  CZYNNIK nłc. agens; ang. agent, factor; fr. l'agent, facteur; nm. Agens, Faktor

  Składnik jakiejś całości wpływający na jej funkcjonowanie, przyczyna zmiany stanu rzeczy; czynnik poruszający.

  mat. Czynnik iloczynu — liczba dają­ca przy pomnożeniu określony iloczyn. W statystyce: produkt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS

   

  CZAS gr. chrónos; łc. tempus; ang. time; fr. temps; nm. Zeit

  A.  Czas cykliczny: zgodnie z necessytarystycznymi wyobrażeniami w filozofii greckiej — koliste, wciąż nawracające od­wzorowanie wieczności (Platon, Arysto­teles; —> necessytaryzm). Grecy przyjmo­wali cykliczną koncepcję czasu, uważając...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /6 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUD

   

  CUD gr. teras; łc. miraculum; ang. miracle; fr. miracle; nm. Wunder

  W Nowym Testamencie występują ter­miny: dyndmeis = dzieła mocy; semeia = znaki; terata = cuda {Mt 13,22); paradoksu = (rzeczy) niewiarygodne, budzące zdziwie­nie i strach (Łfc 5, 26); aretai = dzida potęgi (2 P 2, 9).

  W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUDZYSŁÓW

   

  CUDZYSŁÓW ang. quotation mark; fr. guillemet; nm. AnfUhrungszeichen

  log. Znak tworzący wraz z jakimś wyra­żeniem nazwę tego wyrażenia. Na przy­kład „koń" jest nazwą słowa złożonego ztrzech następujących liter: k, o, ń (-> su­pozycja /Id/ materialna).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYBERNETYKA

   

  CYBERNETYKA (gr. kybernetike [sc. techne] = sztuka sterowania statkiem, umie­jętność rządzenia) ang. cybernetics; fr. cybernetique; nm. Kybernetik

  Termin użyty przez A. M. Ampere'a w od­niesieniu do nauk politycznych i przez B. Trentowskiego w znaczeniu sztuki rzą­dzenia; współcześnie wprowadzony przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL

   

  CYKL {gr. kyklos = koło, krąg, obrót) gr. periodos (Arystoteles); ang. cycle; fr. cycle; run. Zyklus

  Okres, po którym te same zjawiska po­wtarzają się w tym sam)^!. porządku, np. cykl księżycowy. Cyklicznośdą, tj. określo­ną powtarzalnością pewnych zjawisk, wy­jaśniano w kosmologii naturę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNIZM

   

  CYNIZM (gr. kynikós = podobny do psa, psi) ang. cynism, cynicism; fr. cynisme; nm. Cynismus

  Doktryna szkoły Antystenesa i Diogenesa z Synopy. Nazwa tej szkoły charakte­ryzuje prymitywny i ekstrawagancki spo­sób życia jej uczniów. Cynicy wprowadzali zasadniczą przeciwstawność między pra­wami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt

Do góry