Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DECYZJA

   

  DECYZJA (łc. decisio = umowa, układ, porozumienie, rozstrzygnięcie) ang. decision; fr. decision; nm. Entscheidung

   

  W psychologii racjonalnej: skupiający w sobie osobową naturę człowieka akt -^ rozumu praktycznego, nakazujący po­służenie się właściwym środkiem dla urzeczywistnienia wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJA

   

  DEDUKCJA (łc. deductio = wyprowadze­nie) gr. apagoge; nłc. deductio; ang. deduction; fr. deduction; nm. Deduktion, Ableitung

  1. log. Rozumowanie, w którym wnio­sek wynika logicznie z przesłanek, tzn. przesłanki stanowią podstawienie za zmienne jakiegoś prawa logiki w poprze­dniku, a wniosek —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ

   

  CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ (świadomość transcendentalna) ang. pure flow of consciousness; nm. reine Bewufitsein

  Świadomość poddana szczególnej redu­kcji, zwanej redukcją transcendentalną (—> redukcja fenomenologiczna /b/), i po­zbawiona przez to naturalnych ujęć, które, ponieważ transcendują...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAIMÓNION

   

  DAIMÓNION (gr. <tó daimóniom = bó­stwo, duchi opiekuńczy)

  U Sokratesa: „głos wewnętrzny", który przestrzega wprost przed postępo­waniem złym, a pośrednio doradza postę­powanie dobre, nazywany też „duchem opiekuńczym", utożsamianym z norma­tywną wiedzą etyczną, jaką posiada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA FORMA

   

   

  U S. I. Witkiewicza — jedno z głównych pojęć jego estetyki, oznaczające konstru­kcję elementów dzieła sztuki, takich jak dźwięki, barwy, kształty, słowa, gesty, które, uwolnione od związków treścio­wych, jedynie w oderwaniu od zastoso­wań praktycznych mogą zapewnić dziełu jedność i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ

   

  CZYNNOŚĆ gr. energeia; łc. actio; nłc. activitas, actualitas, operatio; ang. action, activity, doing; fr. action; nm. Aktion, Totigkeit, Handlung, Wirkung

  Jednorazowy przejaw ludzkiej akty­wności, nastawionej na osiągnięcie okre­ślonego wyniku, podejmowanej zasadni­czo świadomie, choć nie zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPRZESTRZEŃ

   

  CZASOPRZESTRZEŃ (continuum czaso­przestrzenne, przestrzeń Minkowskiego)

  ang. space-time; fr. espace-temps; nm. Rautn--Zeit

  Pojęcie wprowadzone do fizyki przez H. Minkowskiego (1908), jedno z podsta­wowych w —> teorii względności (a) szcze­gólnej.

  Przestrzeń czterowymiarowa, powstała z połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK M (faktor M)

  CZYNNIK M (faktor M) <M —skrót od nm. Morał = moralność)

  Termin nawiązujący do rozróżnień po­czynionych przez A. G. Baumgartena, uży­wany niekiedy w psychologii na określenie regulatora postępowania ludzkiego, który uwzględnia bądź normy moralne, bądź subiektywne wartości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĄSTKA ELEMENTARNA

   

  CZĄSTKA ELEMENTARNA gr. mórion (Arystoteles); ang. elementary particie; fr. particule elementaire; nm. Elementarteilchen

  Z określonej liczby atomów tego samego pierwiastka lub też różnych pierwiastków zbudowane są cząsteczki materialne (inaczej: drobiny, molekuły), które są naj­mniejszą porcją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK G (faktor G)

  CZYNNIK G (faktor G) (skrót ang. ge­neral factor) ang. G factor; h.facteur G

  Termin Ch. E. Spearmanna (1923), twór­cy dwuczynnikowej teorii inteligencji, w której wyróżnił on operacje myślowe ogólne, występujące w przypadku roz­wiązywania wszelkich problemów, oraz operacje specjalne, dostosowane do rodza­ju...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry