Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOWÓD KOSMOLOGICZNY

   

  DOWÓD KOSMOLOGICZNY nłc. prohatio a contingentia mundi; ang. cosmological argument; fr. preuve cosmologique, argument cosmologique; nm. kosmologischer Beweis

  Argument za istnieniem Boga powołują­cy się na fakt istnienia świata jako na swo­ją przesłankę. Nazywa się go także dowo­dem z przygodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE

   

  DOŚWIADCZENIE gr. empeiria; łc. experientia (1), experimentum (3); ang. experience (1), experiment (3); fr. experience; run. Erfahrung (1), Experiment (3)

  1. t. pozn. Stanowiąca rodzaj poznania czynność bezpośredniego i naocznego (^ naoczność) ujęcia przedmiotu lub jej rezultat (w postaci sądu lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYZM

   

  DOGMATYZM nłc. dogmatismus; ang. dogmatism; fr. dogmatisme; nm. Dogmatismus

  Ogólne określenie doktryn przyjmu­jących pewne twierdzenia jako —> dogma­ty (1), często tylko na mocy autorytetu, bez próby uprzedniego zbadania ich pra­wdziwości lub słuszności.

  t. pozn. Wszelka doktryna uznająca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÓKSA

   

  DÓKSA (gr. <dóksa> = mniemanie, opinia, pogląd) ang. doxa; rrai. Doxa

  1. U Platona: domysł w przeciwstawieniu do poznania naukowego i pewnego; vs—> episteme.

  2. U G. W. Leibniza: doxologie (lub practicologie) — wypowiadanie zdań na podsta­wie tego, że coś się komuś tak lub inaczej wydaje, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOGRAFIA

   

  DOKSOGRAFIA (gr. dóksa = mniema­nie, opinia, pogląd -I- grapho = piszę)

  Przedstawienie poglądów w odróżnieniu np. od ujęcia biograficznego; niekiedy też: opracowanie z zakresu historii filozofii za­wierające przegląd kierunków i dokbyn.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNA

   

  DOKTRYNA (łc. <doctrina> = nauka, na­uczanie) ang. doctrine; fr. dodrine; nm. Lehre Jakiś zbiór założeń, twierdzeń, przekonań traktowanych jako prawdziwe. Nazwa „do­ktryna" odnosi się zwykle do zbioru prawd uporządkowanych i powiązanych ze sobą; nie obejmuje się nią nauk formalnych. Poję­cia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁOŚĆ

   

  DOSKONAŁOŚĆ gr. entelecheia (= peł­nia bytu), teleioma; łc. perfectio; ang. perfection; fr. perfection; nm. Yollkommenheit

  1. metaf. Doskonałość ontyczna, tzn.:

  pełność i kompletność bytowa, czy­li akt-forma bytu (—> akt lici), najwyższy poziom jego zaktualizowania;

  -^ byt (A) jako to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT

   

  DOGMAT (gr. dógma = pogląd, przeko­nanie; postanowienie) łc. dogma; ang. dogma; fr. dogme; nm. Dogma

  Twierdzenie stanowiące zazwyczaj te­zę zasadniczą w danym systemie filozoficz­nym i uznane za niepodważalne w szkole filozoficznej przyjmującej ów system.

  teol. Prawda objawiona przez Boga, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIANOM

   

  DIANOM <gr. <didnoia> = myślenie, myśl; umysł, intelekt; znaczenie)

  U Platona: niższa od myśli czystej (tj. in­tuicji umysłowej — nóesis) wiedza umysło­wa, która jest poznaniem przyczyn zja­wisk zmysłowych. Formułując hipotezy człowiek zdobywa wiedzę o rzeczywisto­ści fenomenalnej, tj...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZYJSKI

   

  DIONIZYJSKI (od imienia greckiego bo­ga Dionizosa) ang. Dionysian; fr. dionysiaque / dionysien; nm. dionysisch

  estet. Przymiotnik mający określać je­den z dwóch podstawowych nurtów kul­tury greckiej: emocjonalny i subiektywny, żywiołowy, dynamiczny — w przeciw­stawieniu do »s—> apoliińskiego (F. W. J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt

Do góry