Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKLEKTYZM

   

  EKLEKTYZM (gr. eklektikós = umiejący dobierać; hoi eklektikoi = eklektycy, wybie­rający twierdzenia naukowe z różnych sy­stemów) ang. eclecticism; fr. edectisme; run. Eklektizismus

  Zapożyczanie z różnych systemów fi­lozoficznych tych tez, które się uważa za prawomocne, i tworzenie z nich nowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA

   

  EGZEGEZA (gr. = objaśnienie, interpretacja, wykładnia) nłc. exegesis; ang. exegesis; fr. exegese; nm. Exegese

  Interpretacja tekstów, zwłaszcza da­wnych, polegająca na praktycznym zasto­sowaniu do nich reguł i zasad —> hermeneutyki (1).

  Dyscyplina teologiczna poświęcona objaśnianiu i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJDETYKA

   

  EJDETYKA (gr. eidetike (episteme) = (wie­dza) idealna) ang. eidetic science; fr. Feidetique; nm. Eidetik

  1. W fenomenologii: odpowiednik —»ontologii (4) — wiedza o tym, co istotne, a zwłaszcza o relacjach koniecznych mię­dzy czystymi jakościami idealnymi oraz o wyznaczonych przez nie czystych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPLARYZM

   

  EGZEMPLARYZM <łc. exemplaris = wzorczy) ang. exemplarism; nm. Exemplarismus Reprezentowana głównie przez Augu­styna i Bonawenturę, a wywodząca się z Platońskiego —> idealizmu (lA) doktry­na, według której umysł ludzki poznaje rzeczy nie wprost, lecz przez ich wiecz­ne, idealne wzory istniejące w umyśle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOBIOLOGIA (biologia kosmiczna)

   

  EGZOBIOLOGIA (biologia kosmiczna)

  (gr. ekso = na zewnątrz + bios = życie + lo­gos = słowo, nauka) ang. exobiology

  Termin wprowadzony przez J. Lederberga na oznaczenie nauki zajmującej się:

  a) poszukiwaniem śladów życia na innych planetach,

  b) powstawaniem i ewolucją żywej materii (substancji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJA

   

  EGZYSTENCJA (nłc. , exsis-tentia od łc. ex = od + sistens = pozostający, utrzymujący się, trwający) ang. existence; fr. existence; nm. Existenz, Dasein

  1. metaf. syn.—> Istnienie (1) w odróżnie­niu od —> istoty (1) (esencji). Niektórzy rozróżniają egzystencję — sam fakt istnie­nia i esse — akt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALIZM

   

  EGZYSTENCJALIZM ang. existentialism; nm. Existentialismus, Existenzialismus, Existenzphilosophie, Existen-tialphilosophie, Existenzialphilosophie

  Ogólne określenie doktryn i poglądów, w których głównym przedmiotem zain­teresowania jest byt ludzki {-^ egzysten­cja / 2/), a dopiero pośrednio byt jako taki;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALNY

   

  EGZYSTENCJALNY nłc. exsistentialis; ang. existential; fr. existentiel; nm. existentiell

  Odnoszący się do istnienia, np. egzy­stencjalny aspekt bytu; -^ sąd (1) egzysten­cjalny.

  Odnoszący się do interpretacji istnie­nia; —> filozofia egzystencjalna.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOIZM

   

  EGOIZM (łc. ego = ja) nłc. egoismus; ang. egoism, selfishness; fr. egoisme; nm. Egois­mus, Selbstliebe, Selbstsucht

  1. psych., et. Nadmierna, często wyłą­czna miłość siebie, przejawiająca się w pod­porządkowywaniu cudzego interesu swo­jemu własnemu i w ocenianiu wszyst­kiego z tego punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIDOS

   

  EIDOS (gr. = kształt, postać, wy­gląd; wzór)

  Forma, w szczególności forma jakiejś rzeczy w myśli, —> idea (II, III, IV).

  Istota (Wesen) jako idealny przedmiot myśli. W tym znaczeniu używa tego ter­minu E. Husserl.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry