Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ELAN VITAL

   

  ELAN VITAL (fr. = poryw ży­ciowy) ang. vital impetus; nm. Lebensdrang U H. Bergsona: nurt życia (w znaczeruu biologicznym), przeciwstawny materii i te­mu, co mechaniczne, zmierzający do prze­zwyciężenia konfliktu między świadomo­ścią a materią przez podporządkowanie tej drugiej — pierwszej; źródło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJA

   

  EKSPRESJA (nłc. = wyciska­nie, wydobywanie; wyrażenie, wyobrażenie, postać) ang. expression; fr. expression; nm. Ausdruck, Erlebnisausdruck

  1. estet. Ujawnianie się czegoś psychicz­nego w czymś cielesnym, w szczególności uzewnętrznianie stanów i nastawień emo­cjonalnych; -^ wyrażanie. Dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

   

  EKSTAZA (gr. = wyjście z sie­bie, stanie na uboczu, przeobrażenie; zdu­mienie, uniesienie, zachwyt; szał, pomie­szanie zmysłów) nłc. ecstasis; ang. ecstasy; fr. extase; nm. Ekstase

  W neoplatonizmie, zwłaszcza u Plotyna: stan, w którym myśl staje się znów czystą myślą, całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJA

   

  EKSTENSJA (łc. extensio = rozszerzanie, rozciąganie; obszar, zakres) ang. extension; fr. extension; nm. Umfang

  log. Ekstensja danego wyrażenia — syn.^ denotacja tego wyrażenia.

  log. Ekstensja danego zdania — syn.—> wartość (4) logiczna (prawdziwość lub fałszywość) tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT

   

  EKSPERYMENT (te. = pró­ba, badanie, doświadczenie; dowód opar­ty na doświadczeniu) ang. experiment; fr. experience; nm. Yersuch, Ezperiment

  metod. Zabieg badawczy polegający na wywołaniu określonego zjawiska w okre­ślonych warunkach, w celu stwierdzenia związków, np. przyczynowych, między zmianami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJONALNOŚĆ

   

  EKSTENSJONALNOŚĆ (łc. extensio = rozszerzanie, rozciąganie; obszar, zakres) ang. extensionality; nm. Extensionalitat

  log. Własność pewnycti wyrażeń złożo­nych polegająca na tym, że -> denotacja (2) wyrażenia złożonego zależy wyłącznie od denotacji wyrażeń składowych, czyli od ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENTALIZM

   

  EKSPERYMENTALIZM ang. experimentalism

  Odmiana —> empiryzmu (3) metodolo­gicznego, według której podstawowe zna­czenie w nauce ma metoda eksperymen­talna (stosowanie obserwacji i ekspery­mentu), a działalność naukowa polega głównie na eksperymentowaniu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRAPOLACJA

   

  EKSTRAPOLACJA <łc. extra = na zew­nątrz + {inter)polatio = wstawienie do środ­ka) ang. extrapolation; nm. Extrapolierung

  metod. Hipotetyczne określenie da­nych w odniesieniu do zjawisk, które znaj­dują się poza zakresem zjawisk empirycznie zbadanych, sformułowane na podstawie danych o tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPLANACJA , EKSPLANACJONIZM

   

  EKSPLANACJA (łc. = wyjaś­nienie, tłumaczenie; wykład) ang. explanation; fr. ~ explication metod, syn.—> Wyjaśnianie (2).

  EKSPLANACJONIZM

  metod. Pogląd z zakresu filozofii nauki dotyczący stosimku zdań teoretycznych do dziedziny, do której się one odnoszą: twier­dzenia teoretyczne nie odwzorowują...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPLIKACJA

   

  EKSPLIKACJA (łc. explicatio = rozwinię­cie, wyjaśnienie) ang. explication; fr. explication; nm. Explikation, Auslegung

  W języku francuskim „eksplikacja" {explication) utożsamiana jest niekiedy z —> wy­jaśnianiem (2).

  metod. Precyzowanie treści jakiegoś po­jęcia bez zmiany jego zakresu. Uściślanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt

Do góry