Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EMANATYZM (emanacjonizm)

   

  EMANATYZM (emanacjonizm) eing. ema­nationism, emanatism; fr. emanatisme, ema­nationnisme; nm. Emanatismus, Emanations-lehre

  Doktryna głosząca ideę -^ emanacji (1), tj. zakładająca proces stawania się rzeczy­wistości — pojmowany najczęściej (u Plo­tyna i neoplatoników) jako konieczny — poprzez kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

   

  EMPATIA (gr. empdiheia = cierpienie; empathes = poruszony, wzruszony; wrażliwy; doznający) ang. empathy; fr. empathie; run. Einfuhlung, Einsfiihlung (M. Scheler)

  Termin będący tłumaczeniem użytego przez Th. Lippsa (1921) w znaczeniu este­tycznym słowa Einfuhlung jako jeden z je­go odpowiedników (obok...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRAWERSJA

   

  EKSTRAWERSJA <łc. extra = na zewnątrz + versio = obrócenie się) ang. extraversion; fr. extraversion; nm. Extraversion

  psych. Postawa cechująca ekstrawerty­ka, tj. typ osobowości charakteryzujący się — według typologii C. G. Junga (1921) — nastawieniem „na zewnątrz", aktywno­ścią, skłonnością do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENT

   

  ELEMENT <łc. = pierwia­stek, pierwotny żywioł, pierwotna substancja) gr. stoicheton; ang. element; fr. element; nm. Element

  1. W starożytności i średniowieczu: ele­menty {stoicheia, elementu) — termin wystę­pujący w co najmniej dwóch głównych znaczeniach: (a) pierwotnym — ontologicznym, i (b)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTOGENEZA

   

  EKTOGENEZA ektós = na zewnątrz + genesis = pochodzenie) ang. ectogenesis; fr. ectogenese; nm. Ektogenese

  Pogląd z zakresu teorii —> ewolucji (II), według którego zmiany środowiska zew­nętrznego stanowią istotny czynnik deter­minujący przebieg i kierunek procesów ewolucyjnych. ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIFINALNOSC (ekwifinalizm)

   

  EKWIFINALNOSC (ekwifinalizm) <łc. aequus - równy +finis = cel) ang. equifinality; fr. equifinalite; nm. Aquifinalismus

  Termin z zakresu ogólnej teorii syste­mów, wprowadzony przez Berta Lanffy'ego (1942) na oznaczenie podsta­wowej — obok —> stanu stacjonarnego (2) — właściwości każdego systemu otwarte­go...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWILIBRYZM

   

  EKWILIBRYZM <łc. aequilibrium = rów­nowaga) nm. Aquilibrismus

  et. Teoria, według której człowiek wyka­zuje —> wolną wolę tylko wówczas, gdy jego decyzja dotycząca dalszego działania pole­ga na wyborze nniędzy przynajmniej dwie­ma możliwościami, z których każda jest dla ruego jednakowo pożądana lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIPROBABILIZM

   

  EKWIPROBABILIZM <łc. aeque probabilis = równie prawdopodobny) ang. equiprobabilism; fr. equiprobabilisme; nm. Aquiprobabilismus

  et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, według którego można się uważać za zwolnionego od obowiązku przestrzega­nia określonej normy prawa pozytywnego tylko wówczas, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIWOKACJA

   

  EKWIWOKACJA (nłc. = dwuznaczność) gr. homonymie; nłc. aequivocum (F. Bacon); ang. equivocation; fr. l'equivoque; nm. Doppelsinn, Zweideutigkeit

  metod. Użycie tego samego wyrazu w jednym układzie zdań w różnych zna­czeniach lub też—jeżeli poprawność sfor­mułowania tego układu wymaga takiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRASPEKCJA

   

  EKSTRASPEKCJA , od łc. extra = na zewnątrz + spectio = przypatrywanie się, wglądanie, badanie, doświad­czanie)

  Neologizm utworzony na wzór terminu „introspekcja", używany m. in. przez E. Claparède,a i P.Guillaume'a (1937).

  psych. Metoda powstała na gruncie pod­jętej przez behawioryzm krytyki ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt

Do góry