Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ELENKTYKA

   

  ELENKTYKA (gr. [sc. techne]> = sztuka zadawania krzyżowych pytań, zbi­jania argumentów, od elegchein = próbo­wać, doświadczać; wskazywać błąd, zbijać) nm. Elenktik

  Pierwsza, negatywna część stosowanej przez Sokratesa, trójstopniowej u niego, dialektycznej metody dyskutowania (—> metoda sokratejska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOKRYTYCYZM

  EMPIRIOKRYTYCYZM (gr. empeiria = doświadczenie + kritikós = zdolny do roz­różniania, osądzający) ang. critical empiricism, empirio-criticism; fr. empiriocriticisme; nm. Empirio-Kritizismus, Empiriokritizismus

  Sformułowana przez R. Ayenariusa w du­chu radykalnego pozytywizmu „filozofia czystego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMINENTNY

   

  EMINENTNY (łc. eminens, -entis = wysta­jący, przewyższający) nłc. eminens; ang. eminent; fr. eminent; nm. heworragend, iiher-ragend

  Doskonały, przewyższający.

  U Pseudodionizego Areopagity: określe­nie najdoskonalszego sposobu orzekania o Bogu.

  U. R. Descartes'a: określenie sposobu znajdowania się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELITA

   

  ELITA (fr. = wybór, dobór; to, co zostało wybrane jako najlepsze, śmietan­ka) ang. elite; nm. Elite

  1. soc. W społeczeństwie hierarchicznie uwarstwionymi—grupa jednostek o najwyż­szym statusie (elita prestiżu, elita kwalifika­cji, elita władzy); w systemach totalitarnych — grupy rządzące, izolujące...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOMONIZM

   

  EMPIRIOMONIZM (gr. empeiria = do­świadczenie + mónos = jedyny) ang. empiriomonism; nm. Empiriomonismus

  Odmiana —> empiriokrytycyzmu utwo­rzona przez A. A. Bogdanówa, który od­szedł od marksizmu zarzucając mu, iż za­chował cechy heglizmu i pozostał metafi­zyką. Świat fizyczny jest w interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJA

   

  EMOCJA (fr. od łc. emotus = po­ruszony) nłc. emotio; ang. emotion; nm. Affekt, Gemiitsbewegung, Emotion

  psych. Złożona reakcja zawierająca kom­ponenty fizjologiczne (np. zmiany opo­ru skóry) i psychologiczne (doznawane -^ uczucia /2/). Emocje można charakte­ryzować kładąc nacisk tylko na jeden z tych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELITARYZM

   

  ELITARYZM ang. elitism; fr. elitisme

  1. Pogląd społeczno-polityczny prze­ciwstawny demokratyzmowi i —> egalita­ryzmowi, oparty na założeniu, że rządy w państwie powinna sprawować -^ eli­ta (1), np. w państwie Platona — filozofowie, w utopii F. Bacona — uczeni. Odmia­ną elitaryzmu jest teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJONALIZM

   

  EMOCJONALIZM nm. Emotionalismus

  Ogólna nazwa poglądów dopatrujących się podłoża i istotnego motoru całego życia psychicznego człowieka w jego sferze uczu­ciowej (—> uczucie) i w związku z tym po­stulujących rozpatrywanie aktywności po­znawczej i wolitywnej w ścisłej łączności z życiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANACJA

   

  EMANACJA (nłc. = wypływ; nazwa aktu płciowego, a także eufemisty­czne określenie samej idei tworzenia) ang. emanation; fr. emanation; rma. Emanation

  Według najdawniejszych teogonii Bli­skiego Wschodu i helleńskich zarówno konkretne bóstwa, jak i upostaciowane przez nie abstrakcje zostały stworzone...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOTYWIZM

   

  EMOTYWIZM (ang. od łc. emotus = poruszony) ang. emotive theory of ethics

  Ukształtowany pod wpływem neopozytywizmu jeden z kierunków współczesnej metaetyki, zajmujący się znaczeniem ter­minów i wypowiedzi etycznych; według niego -> normy (1) i -> oceny (lAa) mo­ralne typu „X jest dobre" są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry