Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Klasycystyczny ogród

  Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej występujący w 2 poł. XVIII w. i w1 ćw. XIX w.; wyróżnia się przejrzystą kompozycjąprzestrzenną, ujmowaną całościowo, z wyraźną dominantągł. budowli mieszkalnej, powiązanej z ogrodemi parkiem oraz przyległym krajobrazem systememwewn. i zewn. osi widokowych;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klej - kodesz

  Żyd. przedmioty rytualne, służące doprzyozdabiania —» Tory; należą do nich: -» keter (koronawieńcząca Torę), — tass (tarcze zawieszane naTorze) —> rimon (ozdoby drzewców Tory) —> jad (pałeczkipomocne przy czytaniu Tory).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm

  Kierunek w sztukach piast, ukształtowanypod wpływem klas. kultury gr.-rzym., występującyw niektórych krajach w XVII i XVIII w., dominującyw 2 poł. XVIII i pierwszym 30-leciu XIX w.,niekiedy (zwl. w architekturze) trwający jeszcze wdrugiej połowie stulecia.

  Nurt klas. dążący do harmonii, symetrii i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /10 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGIA

   

  ENERGIA (gr. = czyrmość, dzia­łanie; siła, moc) nłc. energia; ang. energy; fr. energie; nm. Energie

  metaf. U ARYSTOTELESA: aktywność, czy­li dokonywanie się zmiany (-> akt /Ib/) lub, w przeciwieństwie do bycia w możności — stan bycia w aktualności {-^ akt i możność).

  fiz. Jedna z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOSYMBOLIZM

   

  EMPIRIOSYMBOLIZM (gr. empeiria = doświadczenie + symbolikós = symbolicz­ny) nm. Empiriosymholismus

  Odmiana —> empiriokrytycyzmu utwo­rzona przez P. S. Juszkiewicza. Świat w tym ujęciu jest zespołem symboli doświadcze­nia, które wytwarza człowiek dla syste­matyzacji danych tworzących świado­mość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM

   

  EMPIRYZM (gr. empeiros = doświadczo­ny) nłc. empirismus; ang. empiricism; fr. empirisme; nm. Empirismus

  t. pozn. Stanowisko lub kierunek przy­znające doświadczeniu podstawową rolę w poznaniu. Rozróżnia się:

  1. Empiryzm genetyczny, czy­li psychologiczny, według którego pozna­nie wywodzi się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGETYZM

   

  ENERGETYZM (gr. energetikós = działa­jący na coś; czynny) ang. energetism; fr. energetisme; nm. Energetismus

  Termin wprowadzony w połowie XIX w. przez W. J. M. Rankine'a, przyjęty potem na określenie głoszonego głównie przez W. F. W. Ostwalda (1888) poglądu na na­turę rzeczywistości fizycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENCJA

   

  EMERGENCJA (łc. emergens, -entis = wy­nurzający się) ang. emergence; fr. emergence; nm. Emergenz

  Pojęcie wprowadzone przez G. H. Lewesa (1874), przyjmowane dla wyjaśnienia biologicznych, a następnie — także kosmi­cznych procesów —> ewolucji (II).

  1. Wewnętrzna dynamika przyrody (działająca w jej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIA

   

  EMPIRIA (gr. = doświadcze­nie, praktyka) nłc. empiria; ang. experience; fr. empirie; nm. Empirie, Erfahrung

  1. -> Doświadczenie (1) w węższym sen­sie —> poznanie świata za pomocą zmy­słów; w niektórych doktrynach filozoficz­nych — przeciwieństwo teorii, spekulacji, kontemplacji.

  2, To, co jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENTYZM (synteza emergentna)

   

  EMERGENTYZM (synteza emergentna)

  ang. emergent mentalism; fr. synthese emergente; nm. Emergenzphilosophie

  Antymechanistyczna teoria rozwoju (S. Alexander, Ch. D. Broad, C. Lloyd Mor­gan, J. Ch. Smuts), według której świat rozwija się „skokami", następującymi nie­oczekiwanie i tworzącymi coraz to nowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt

Do góry