Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ERYSTYKA

   

  ERYSTYKA (gr. eristike> = umiejęt­ność dysputowania, od eristikós - kłótliwy, lubujący się w sporach) ang. eristic; fr. l'eristique; nm, Eristik

  Uprawiana głównie w starożytnej Grecji przez sofistów, a także w szkole megarejskiej sztuka prowadzenia sporów i dysku­sji, mająca na celu przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA

   

  ESCHATOLOGIA eschatos = ostate­czny + logos = słowo, nauka) ang. eschato­log]/; fr. eschatologie; nm. Eschatologie

  teol. Doktryna religijna dotycząca kresu istnienia świata (losów kosmosu, wypeł­nienia czasu), przeznaczenia człowieka (ostatecznej reintegracji dziejów ludzkich, losów duszy i ciała po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEME

   

  EPISTEME (gr. = wiedza; wie­dza naukowa, nauka (Arystoteles))

  U Platona i innych filozofów grec­kich: poznanie o charakterze naukowym, w przeciwstawieniu do —> dóksa (1).

  Nauka i filozofia ujęte łącznie w do­wolnym momencie ich historycznego roz­woju. W tym ogólnym znaczeniu termin episteme...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMOLOGIA

   

  EPISTEMOLOGIA (gr. episteme = wiedza + logos = słowo, nauka) ang. epistemology, epistemics; fr. epistemologie; nm. Erkenntnistheorie (1), Epistemologie, Wissenschaftslehre (2)

  Termin wprowadzony przez J. F. Ferriera (1854), który wyróżnił dwa działy filo­zofii: epistemologię i ontologię.

  1. syn.-^ Teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EON

   

  EON (gr. <.aión> = czas trwania życia; wiek, epoka; wieczność; byt wieczny, boski) łc. aevum; ang. aeon; fr. eon; nm. Aon

  Grecki termin religijno-filozoficzny, ozna­czający np. u Homera czas życia.

  U Heraklita z Efezu: zasada życia i czas trwania świata.

  U Platona: byt wieczny —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPAGOGE

   

  EPAGOGE (gr. = indukcja; tak­że: podstępny chwyt, pułapka myślowa) nłc. inductio U Arystotelesa:

  niezawodne wnioskowanie induk­cyjne;

  poznanie intuicyjne, dojrzenie w kon­krecie czegoś ogólnego, odkrywanie „pier­wszych zasad";

  proces dochodzenia do „pierwszych zasad" poprzez —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPICHEREMAT

   

  EPICHEREMAT (gr. = wnio­skowanie dialektyczne) ang. epicheirema; fr. epichereme; nm. Epichereim, Epichirem, Epicheren

  U Arystotelesa: sylogizm dialekty­czny — dotyczący tego, co prawdopodo­bne, co zazwyczaj przyjmowane za pra­wdę; przeciwstawia się on sylogizmowi apodyktycznemu (—> filozofematowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFENOMEN

   

  EPIFENOMEN (gr. epi = na + phainómenon = rzęch widoczna; epiphaino = zjawiam się, pokazuję się komuś, zwłaszcza we śnie) ang. epiphenomenon; fr. epiphenomene; nm. Epiphanomen, Begeleiterscheinung

  Termin utworzony przez Th. H. Huxleya.

  Towarzyszące jakiemuś procesowi pod­stawowemu zjawisko uboczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFENOMENALIZM

   

  EPIFENOMENALIZM ang. epiphenomenalism; fr. epiphenomenisme; nm. Epiphanomenalismus

  Pogląd, według którego świadomość jest —> epifenomenem procesów fizjologi­cznych, a w szczególności nerwowych (m. in. W. K. Clifford, Th. H. Huxley, S. H. Hodgson, Th.-A. Ribot), tzn.:

  a) zjawiska psychiczne są jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOBIOGENEZA

   

  EOBIOGENEZA <gr. eós = świt, brzask + bios = życie + genesis = pochodzenie) ang. eobiogenesis; fr. eobiogenese; nm. Eobiogenese filoz. przyr. Termin wprowadzony przez N. W. Piriego (1937) na określenie pocho­dzenia życia z materii nieożywionej, rów­noważny z terminami -> „abiogeneza" i—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt

Do góry