Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    ETOLOGIA

     

    ETOLOGIA (gr. ethos = zwyczaj, obyczaj + logos = słowo, nauka) ang. ethology; fr. ethologie; nm. Ethologie

     

    et. Termin zaproponowany przez J. S. Milla jako nazwa nauki o tworzeniu się charakteru (-> charakterologia), później zastosowany przez W. Wundta i A. Świę­tochowskiego na określenie badań...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 659

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ESTETYKA

     

    ESTETYKA nłc. aesthetica; ang. aesthetics; fr. l'esthetiąue; nm. Asthetik

    Termin „estetyka" {aesthetica) poctiodzi od A. G. Baumgartena (1750).

    Filozoficzna i normatywna lub w pew­nym zakresie szczegółowa nauka o —> pię­knie (1) i o tym, co piękne, zajmująca się też ujmowaniem i ocenianiem czegoś w...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 264

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ESTETYKA TRANSCENDENTALNA

     

    ESTETYKA TRANSCENDENTALNA (tłum. nm. <transzendentale Aesthetih (I. Kant)) ang. transcendental aesthetics; fr. esthetique transcendentale

    W transcendentalnej analityce I. Kanta — pierwsza jej część {transzendentale Asthetik), poprzedzająca transcendentalną dialektykę. Zajmuje się ona zmysłowością...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /429

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ESTETYZM

     

    ESTETYZM ang. aestheticism; fr. esthetisme; nm. Asthetizismus

    Pogląd uznający prymat wartości estety­cznych przed moralnymi, poznawczymi i in. A. A. Shaftesbury wyrażał np. przekonanie, że postawa estetyzująca umożliwia prawdziwe poznanie świata i że kierując się kryteriami estetyki można zdobyć...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /794

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ESENCJA, ESENCJALIZM

     

    ESENCJA (nłc. = istność, istota, byt, istnienie, jestestwo, wewnętrzna natu­ra, treść; termin utworzony z łc. esse = być, istnieć, ńa wzór gr. ousia) metaf. syn.—> Istota.

     

    ESENCJALIZM ang. essentialism; fr. essentialisme; nm. Essentialismus, Wesensphilosophie

    Określenie charakteryzujące nie...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /822

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ESPRIT DE FINESSE

     

    ESPRIT DE FINESSE (fr. = bystrość i subtelność umysłu)

    U B. Pascala: związana z lotnością my­śli, intuicją zdolność postrzegania prawdy bezpośrednio i w sposób niesformalizowany, a nawet przedpojęciowy, prze­ciwstawiana umysłowości matematycznej (z;s-> esprit de geometrie). Bywa przyrówny­wana...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /502

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ESPRIT DE GEOMETRIE

     

    ESPRIT DE GEOMETRIE (fr. = ścisłość, umysłowość matema­tyczna)

    U B. Pascala: ścisły, matematyczny spo­sób myślenia, przeciwstawiany swobod­nej intuicji (ws—> esprit de finesse). Chara­kteryzuje się on systematycznością, lo­gicznym i rygorystycznym...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /325

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EPOCHE

     

    EPOCHE (gr. = zatrzymanie, wstrzymanie; powstrzymanie się od sądu (Chryzyp))

    U starożytnych sceptyków: powstrzy­manie się od wypowiadania sądów, czyli odmowa stwierdzenia czegoś lub zaprze­czenia czemuś.

    W fenomenologii: wstrzymanie się od uznania (czyli —> „wzięcie w nawias" —...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /640

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ESTETYCZNY

     

    ESTETYCZNY (gr. aisthetikós = wrażli­wy, podatny na wrażenia zmysłowe) ang. aesthetic; fr. esthetique; nm. asthetisch

    Związany z -^ pięknem (1), z —> przed­miotem (3) estetycznym, z —> przeżyciem estetycznym, z —> wartością (3) estetyczną.

    Związany z —> estetyką, z teorią...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /373

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EROS

     

    EROS (gr. - żądza, pożądanie zmy­słowe, miłość; imię bożka (demona) miło­ści) nłc. eros

    Według wątków mitologicznych Eros, syn Pemi i Porosa, nie jest bogiem, lecz je­dynie datmonem, tj. bytem pośrednim mię­dzy tym, co ludzkie a tym, co boskie; cier­pi z braku pełni bytu i żądny jest...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 549

    praca w formacie txt

Do góry