Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUFENIKA

   

  EUFENIKA (gr. eu = dobrze, dokładnie; pomyślnie + phatno = wydobyć na jaw, po­kazać; dojść do skutku) ang. euphenics

  Termin wprowadzony przez J. Lederberga (1963).

  Dział -> euteniki, w którym przedmiotem badań są mechanizmy rozwoju człowieka; badania te mają na celu poprawę -^ fenoty­pu przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGENIKA

   

  EUGENIKA (gr. eugenes = szlachetnie urodzony; rasowy) ang. eugenics; fr. l'eugenique, eugenisme; nm. Eugenik, Eugenetik biol. Nazwa utworzona przez F. Galtona (1869) na określenie zapoczątkowanej przez niego nauki o czynnikach doskona­lenia dziedzicznych właściwości fizycz­nych i psychicznych —> rasy (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTENIKA

   

  EUTENIKA (gr. euthenia = stan pomyśl­ności, obfitość) ang. euthenics

  Nauka związana z biotechniką i inży­nierią medyczną, zajmująca się wyszu­kiwaniem i rozpatrywaniem sposobów, dzięki którym można by zapewnić ludz­kości optymalne waruriki bytowania. Sta­nowi ona uzupełnienie —> eugeniki. —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTHYMIA

   

  EUTHYMIA (gr. = radość, za­dowolenie, spokój duszy; dobroć serca, od tó eu = słuszność, dobro + thymós = serce, pożądanie, skłonność) nm. Euthymie

  U Demokryta: euthymie — główne pojęcie w jego koncepcji szczęścia, oznaczające za­dowolenie i spokój duszy. Stany te decydują o ludzkim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWENTYZM

   

  EWENTYZM (ang. event = zdarzenie, od łc. eventus - wynik, przypadek, zdarzenie) Stanowisko zakładające, że podstawo­wymi elementami rzeczjrwistości są —> zda­rzenia (1) (A. N. Whitehead, G. Deleuze), nie zaś -^ rzeczy (2). Ewentystyczny ptmkt widzenia pozwala na ujęcie i uwypuk­lenie dynamicznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDAJMONIZM, EUDAJMONOLOGIA

   

  EUDAJMONIZM eudaimonismós = dążący do szczęścia, przyczyniający się do niego (Arystoteles)) nłc. eudaemonismus; ang. eudaemonism/ eudaimonism; ix. eudemonisme; nm. Euddmonismus

  et. Pogląd, według którego czyn jest moralnie dobry przez to, że prowadzi do —> szczęścia, które też, zgodnie z tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA

   

  ETYKA (gr. ta ethike = traktat o obycza­jach) gr. tó ethikón philosophias; łc. philosophia moralis; nłc. ethica, ethice; ang. ethics; fr. l'ethique; nm. Ethik

  1. Filozofia moralności — filo­zoficzna i normatywna nauka o —^ moral­ności. Próbuje ona opisać i wyjaśnić, czym jest dobro i powinność moralna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS

   

  ETOS <gr. <ethos> (1) = obyczaj)

  1. Nazwa, którą obejmowano w staro­żytnej Grecji postawę człowieka przeja­wiającą się w jego postępowaniu moral­nym, szczególnie w stosunku do innych ludzi. Typowa pod tym względem posta­wa, dająca się odczytać z ludzkich zacho­wań, a niekiedy nawet formułowana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETER

   

  ETER (gr. <aither> = górne, delikatniejsze warstwy powietrza) łc. aether, ang. ether; fr. ether, nm. Ather

  1. W kosmologii starożytnej: subtelna, nieważka materia wypełniająca przestrzeń ponad atmosferą ziemską.

  U Arystotelesa: -^ kwintesencja (1), pią­ty element wypełniający przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOLOGIA

   

  ETIOLOGIA (gr. <aitiologia> = wyjaśnia­nie przyczyn) ang. aetiology; fr. etiologie; nm. Atiologie

  Filozoficzna nauka o -^ przyczynach (1) i —> przyczjmowości (1).

  Ogół przyczyn jakiegoś zjawiska, np. etiologia choroby.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry