Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA HISTORII

   

  FILOZOFIA HISTORII ang. philosophy of history; fr. philosophie de l'histoire; nm. Geschichtsphilosophie, Philosophie der Geschichte

  Określenie philosophie de l'histoire utwo­rzył Voltaire, a przejął i przeniósł na grunt niemiecki jako Geschichtsphilosophie J. G. Herder, upowszechnił zaś G. W. F...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA CZYNU

   

  FILOZOFIA CZYNU ang. philosophy of action; fr. philosophie de l'action; nm. Philoso­phie der Tat

  Doktryna J. G. Fichtego, według któ­rej —> czyn (2) stanowi istotę autonomicz­nej świadomości ludzkiej, konstytuującej poznawaną rzeczywistość i nadającej jej sens moralny.

  U A. Cieszkowskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA BIOLOGII

   

  FILOZOFIA BIOLOGII ang. philosophy of biology; fr. philosophie de la biologie

  Dział filozofii przyrodoznawstwa, do którego należą rozważania dotyczące pod­staw nauk biologicznych oraz analiza naj­ogólniejszych wyników tych nauk. W fi­lozofii biologii można wyróżnić dwie gru­py zagadnień:

  analizy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA BYTU

   

  FILOZOFIA BYTU ang. philosophy of being; fr. philosophie de l'etre

  Nazwa „filozofia bytu" występuje zasad­niczo w terminologii polskiej i jest stoso­wana głównie przez przedstawicieli szkoły lubelskiej. Jej przybliżonym odpowiedni­kiem w innych językach byłoby określenie —> = „filozofia rzeczywistości"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA

   

  FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA ang. Christian philosophy; fr. philosophie chretienne; nm. christliche Philosophie

  Nazwa ogólna wprowadzona w XIX--XX w. na określenie systemów filozoficz­nych, które jako konkretne zjawiska histo­ryczne ukształtowane zostały w ducho­wym klimacie religii chrześcijańskiej i da­lej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /4 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ANALITYCZNA

   

  FILOZOFIA ANALITYCZNA ang. analytical philosophy; ir'. philosophie analytique; nm. analytische Philosophie

  Kierunek, według którego zadaniem i metodą filozofowania jest formalna ana­liza danego języka — filozoficznego, na­ukowego lub potocznego, polegająca prze­de wszystkim na stosowaniu kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFEMAT

   

  FILOZOFEMAT (gr. tó <philosóphema>) nłc, philosophema; ang. philosopheme, philo­sophema; fr. philosopheme; nm. Philosophem

  Przedmiot naukowych dociekań lub traktat filozoficzny (Arystoteles).

  U Arystotelesa: sylogizm apodykty­czny, tzn. dotyczący tego, co da się do­wieść w rozumowaniu naukowym;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA

   

  FILOZOFIA (gr. = umiłowa­nie mądrości) łc. philosophia; ang. philosophy; fr. philosophie; nm. Philosophie

  Grecka nazwa philosophia składa się z dwóch słów: phileo i sophia, co łącznie znaczy: „umiłowanie mądrości", a więc je­szcze nie samą —> mądrość (1), lecz nie­ustanne do niej dążenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /6 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOGENEZA

   

  FILOGENEZA (gr. phyle = plemię, szczep + genesis = pochodzenie) ang. phylogenesis, phylogeny; fr. phylogenese, phylogenie; nm. Phylogenese, Phylogenesis, Phylogenie (E. Haeckel)

  Termin z zakresu teorii ewolucji, wpro­wadzony przez E. Haeckla (1866).

  Rozwój rodowy organizmów biologicz­nych i poszczególnych ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOTYP

   

  FENOTYP (gr. phatno = dobyć na jaw, ukazać + typos = odbicie) ang. phenotype; ii. phenotype; nm. Phanotypus

  biol. Dostrzegalne właściwości strukturalno-funkcjonalne, wytworzone w tra­kcie indywidualnego —> rozwoju (3a) or­ganizmu pod wpływem jego -> genoty­pu i czynników środowiskowych (W. L. Johannsen...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt

Do góry