Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRAWA

   

  FILOZOFIA PRAWA ang. philosophy of right, legał philosophy; fr. philosophie du droit; nm. Rechtsphilosophie

  Dociekania, których przedmiotem są istota, rodzaje, sposób istnienia i ostatecz­ne przyczyny prawa. Filozofia prawa zaj­muje się też takimi bardziej szczegółowymi zagadnieniami, jak geneza norm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA OTWARTA

   

  FILOZOFIA OTWARTA (tłum. fr. <philosophie ouverte>)

  Doktryna, według której żadne twier­dzenie filozoficzne, jako z natury aporetyczne, nie może mieć charakteru ostatecz­nego, gdyż podlega zasadzie powszechnej konieczności korektur (F. Gonseth, G. Bachelard). syn.-^ Idoneizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PROCESU

   

  FILOZOFIA PROCESU ang. process phi­losophy

   Nazwa nadawana systemowi metafizycznemu A. N. Whiteheada (od tytułu głó­wnego jego dzieła Process and Reality), któ­ry wbrew neopozytywizmowi traktował filozofię jako naukę podstawową, nie pod­legającą ograniczeniom tematycznym, po­szukującą holistycznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PIERWSZA

   

  FILOZOFIA PIERWSZA gr. próte philosophia; nłc. prima philosophia; ang .first philo­sophy; fr. philosophie premiere; nm. erste Philosophie

  Nazwa użyta przez Arystotelesa (podję­ta w filozofii scholastycznej oraz przez R. Descartes'a) na określenie:

  dziedziny dociekań filozoficznych dotyczących zasad...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA POJETYCZNA

   

  FILOZOFIA POJETYCZNA (tłum. gr. <philosophia poietikó, od poiein = robić coś. tworzyć) nłc. philosophia poietica; ang. poietic philosophy; fr. philosophie poietique; nm. poietische Philosophie

  Dział filozofii przyporządkowany wy­różnianej niekiedy przez komentatorów Arystotelesa „wytwórczej" sferze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA POPULARNA

   

  FILOZOFIA POPULARNA fr. philosophie populaire; nm. Popularphilosophie

  Nazwa nadawana swoistej odmianie ek­lektyzmu filozoficznego, jaki zaznaczył się w Niemczech w 2. poł. XVIII w., a wyrażał się w tendencji do wiązania filozofii z lite­raturą, w wysuwaniu łatwo dostępnych dla szerokiego ogółu haseł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MORALNOŚCI

   

  FILOZOFIA MORALNOŚCI nłc. philosophia moralis; ang. morał philosophy; fr. phi­losophie morale; nm. Moralphilosophie, Moralwissenschaft

  Dociekania dotyczące podstaw zjawisk moralnych oraz metod ich badania; syn.^ etyka (1). Terminem o szerszym znacze­niu jest -^ „teoria moralności".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI

   

  FILOZOFIA NAUKI ang. philosophy of science, ~ scientific philosophy; fr. philosophie des Sciences; nm. Philosophie der Naturwis-senschaft, Wissenschaftsphilosophie

  Wyrażenie wprowadzone przez A. M. Amphre'a (1834).

  Rozważania dotyczące teoretycznych podstaw nauk empirycznych, tj. ich pod­stawowych pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LINGWISTYCZNA

   

  FILOZOFIA LINGWISTYCZNA ang. linguistic philosophy; nm. linguistische Philoso­phie

  Analizowanie znaczeń słów i zachodzą­cych między nimi relacji logicznych w językach naturalnych, podejmowane za­równo dla rozwiązywania tradycyjnych zagadnień filozoficznych (np. kwestia determinizmu, przyczynowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LITERATURY

   

  FILOZOFIA LITERATURY ang. philo­sophy of literaturę; ix. philosophie de la litterature; nm. Philosophie der Literatur

  Zainicjowana przez R. Ingardena dyscy­plina filozoficzna, stanowiąca dopełnienie nauki o literaturze i określająca podstawy teorii literatury i metodologii badań lite­rackich. W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry