Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FIZYKA

   

  FIZYKA (łc. z gr. he physike [sc. episteme] = nauka o przyrodzie) ang. natural philosophy (1), physics; fr. physique; nm. Physik

  W filozofii starożytnej i scholastycznej: —> filozofia przyrody (1).

  Podstawowa nauka o przyrodzie, któ­ra za pomocą metody indukcyjno-dedukcyjnej bada własności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKALIZM

   

  FIZYKALIZM ang. physicalism; fr. physicalisme; nm. Physikalismus

  1. metod. Postulat przekładalności wszel­kich twierdzeń naukowych na język doty­czący ciał fizycznych, np. zdań psycholo­gii na zdania mówiące o stanach organi­zmu. Jako program unifikacji nauk przez ich redukcję do fizyki fizykalizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINALIZM (teleologizm)

   

  FINALIZM (teleologizm) (łc. finalis = ce­lowy) ang. finalism; fr. finalisme; nm. Vinalismus

  Pogląd przeciwstawny vs^ kauzalizmowi (2), przyjmujący w wyjaśnianiu rozwoju przyrody zasadę —> celowości. W tym znaczeniu jest on jedną z odmian -^ teleologii (2) (Arystoteles, G. W. Leib­niz). Na gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINITYZM

   

  FINITYZM ic. finitus = skończony, ogra­niczony) ang. finitism; fr. finitisme; nm. Finitismus

  vs^ Infinityzm.

  1. filoz. przyr. Pogląd, według którego —> Wszechświat jest skończony w czasie i przestrzeni (według teorii względności przestrzeń astronomiczna jest skończona, ale nie ograniczona). W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WIARY

   

  FILOZOFIA WIARY nm. Glaubensphilosophie (1)

  Glaubensphilosophie, także: ~ filozofia uczucia (Gefuhlsphilosophie) — kierunek będący filozoficznym odpowiednikiem romantycznego prądu „burzy i naporu", reprezentowany przez F. H. Jacobiego, który wiarę pojmowaną jako bez­pośrednie uczucie pewności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WIECZYSTA

   

  FILOZOFIA WIECZYSTA nłc. philosophia perennis; ang. perennial philosophy; fr. philosophie perenne; nm. immerwdhrende Phi­losophie

  Nazwa łacińska pochodzi z tytułu De perenni philosophia (1540), dzieła napisanego przez A. Steuco (Eugubinusa), teologa, uczestnika obrad Soboru Trydenckiego i bibliotekarza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ZDROWEGO ROZSĄDKU

   

  FILOZOFIA ZDROWEGO ROZSĄDKU

  ang. common sense realism (1); fr. ecole Ecossaise (1); nm. schottische Schule (1)

  Nazwa poglądów szkoły szkockiej, rozwijanych w XVIII-XIX w. Posługując się metodą introspekcji i w przeciwstawie­niu do subiektywnego idealizmu i scepty­cyzmu J. Locke'a zajmując...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ŻYCIA

   

  FILOZOFIA ŻYCIA mg. philosophy of life; fr. philosophie de la vie; nm. Lebensphilosophie (2)

  Termin Philosophie des Lebens wprowa­dzony przez G. B. von Schiracha (1772), podjęty m. in. przez F. Schlegla (1828).

  Poglądy dotyczące sensu, celu i spo­sobu -> życia (2) ludzkiego, występujące w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA TRANSCENDENTALNA

   

  FILOZOFIA TRANSCENDENTALNA

  ang. transcendental philosophy; fr. philoso­phie transcendentale; nm. Transzendental-philosophie

  Nazwa zaproponowana przez samego I. Kanta na określenie apriorycznej wie­dzy dotyczącej form czystego rozumu, które wyprzedzają i warunkują wszelkie doświadczenie.

  Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII

   

  FILOZOFIA RELIGII ang. philosophy of religion; fr. philosophie de la religion; nm. Religionsphilosophie

  Dociekania dotyczące istoty —> religii, jej rodzajów, ostatecznych uwarunkowań oraz pozycji i roli w ludzkim — indywi­dualnym i społecznym — sposobie byto­wania. Do zakresu zainteresowań filozofii religii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt

Do góry