Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM

   

  FUNKCJONALIZM ang. functionalism; ii. fonctionnalisme; nm. Funktionalismus

  i. Pogląd reprezentowany przez E. Cassirera, który przeciwstawiając się —> substancjalizmowi (1) metafizycznemu uwa­żał, że pojęcie -^ substancji (1) należy za­stąpić pojęciem funkcji.

  Związany ze stanowiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA

  FUNKCJA (łc. functio = czynność, spra­wowanie jakiegoś urzędu) ang. function; ir.fonction; nm. Funktion

  Termin wprowadzony do matematyki przez G. W. Leibniza, który określa nim przede wszystkim różne rodzaje prostych zależnie od ich położenia względem pun­ktu (odcięte, rzędne, styczne, sieczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /7 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALIZACJA

   

  FORMALIZACJA ang. formalization; fr. formalisation; nm. Formalisierung

  1. metod. Sprowadzenie jakiegoś syste­mu twierdzeń, wyrażonych w języku na­turalnym, do jego struktur formalnych w ten sposób, że abstrahuje się od ich tre­ści. W praktyce oznacza to najczęściej uję­cie jakiejś dyscypliny lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALIZM

   

  FORMALIZM (łc. formalis = dotyczący kształtu) nłc. formalismus; ang. formalism; ir.formalisme; nm. Formalismus

  I. Stanowisko reprezentowane w reli­gii, filozofii, nauce, sztuce, polegające na podkreślaniu znaczenia —> formy (4) na niekorzyść -> treści (3), zmierzające nie­kiedy do zaprzeczenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMIZM

   

  FORMIZM

  estet. Tak zwany ekspresjonizm pol­ski — awangardowy kierunek w teorii sztu­ki i w sztuce w latach 1917-1922, głoszący integrację kubizmu, futuryzmu, ekspresjo-nizmu z tradycjami polskiej sztuki naro­dowej i ludowej, a występujący przeciw impresjonizmowi i naturalizmowi. Teore­tykami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁA

   

  FORMUŁA (łc. <formula> = kształt; wzór; określenie; figura sylogizmu) ang. form, formuła; ir. formule; nm. die Formel

  log. Wyrażenie zawierające symbole zmienne (zmienne wolne lub zmienne związane). Zamiast terminu „formuła" używa się niekiedy terminów „funkcja" lub „funkcja wyrażeniowa", wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA WEWNĘTRZNA

   

  FORMA WEWNĘTRZNA gr. to endon eidos (Plotyn); ang. intrinsic form; ii. forme interieure; nm. innere Form

  estet. Pojęcie pokrewne pojęciu —> for­my organicznej, wprowadzone przez Plo­tyna, według którego dzieło sztuki jest urzeczywistnieniem podobieństwa twór­cy do istoty boskiej i jako takie osiąga...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA

   

  FORMA (łc. = kształt, wygląd) gr. eidos (łc. species), morphe; ang. form, shape (1); ir. forme; nm. Form, Gestalt (1)

  I. metaf, t. pozn. W arystotelizmie i tomizmie: zasada samoorganizacji bytu {—> przyczyna /IB/ formalna).

  A) -^ Akt (1) —> materii (1) (forma materialis, forma non subsistens).

  Forma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA ORGANICZNA

   

  FORMA ORGANICZNA ang. organie form; fr. forme organiaue; nm. organische Form

  estet. Pojęcie żywotne w dobie romanty­zmu (J. W. Goethe, F. C. S. Schiller, A. W. Schlegel, S. T. Coleridge), Oparte na do­mniemanej czy postulowanej analogii między dziełem sztuki a żywym organi­zmem, zarysowane już u Platona i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA ŻYCIA

   

  FORMA ŻYCIA ang. formoflife; ii. forme de la vie; nm. Lebensform

  1. Według E. Sprangera (Lebensformen — tytuł jego dzieła): zarysowana w myśli struktura indywidualnej świadomości, która przybiera realne kształty, gdy jakaś wartość utrwala się w życiu i w nim domi­nuje.

  2. U L. Wittgensteina (w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt

Do góry