Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HARMONIA SFER (muzyka sfer)

   

  HARMONIA SFER (muzyka sfer) sphaira = piłka; kula, kula ziemska, kula ja­ko bryła geometryczna; kulista, sferyczna przestrzeń nieba okalająca Ziemię) ang. har­mony of the spheres; nm. Harmonie der Sphdren, Sphdrenharmonie

  W teorii pitagorejczyków, dotyczącej świata jako kosmosu, czyli ładu:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDONIZM

   

  HEDONIZM (gr. hedone = przyjemność, rozkosz) ang. hedonism; fr. hedonisme; nm. Hedonismus

  Ogólna nazwa doktryn, według któ­rych przyjemność (rozkosz) jest: a) najwyż­szym dobrem, właściwym celem życia i pra­wdziwym szczęściem (hedonizm etyczny — odmiana -^ eudajmonizmu); b) głównym motywem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOLOGIA

   

  HENOLOGIA (gr. td hen = jeden + logos = słowo, nauka) fr. henologie, enologie; nm. Henologie, Einheitslehre

  metaf. W odróżnieniu od —> ontologii: nazwa racjonalistycznego i monizującego stanowiska metafizycznego, według któ­rego ostateczną zasadą całej rzeczywisto­ści jest nie -^ byt, lecz —> jedno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABITUS

   

  HABITUS (łc. = właściwość, uspo­sobienie, pozytywna sprawność) gr. echein (1), didthesis (2), heksis (3, 4), ethos (4); także: łc. dispositio (3), consuetudo (4); fr. habitude; nm. Gewohnheit

  met. —> Posiadanie (czegoś) (1) jako jedna z dziewięciu wyróżnionych przez Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREDYTARIANIZM

   

  HEREDYTARIANIZM (łc. hereditarius = spadkowy, dziedziczny)

  Pogląd, według którego —> zachowa­nie jest w głównej mierze zdeterminowa­ne -^ dziedzicznością (1). vs—> Enwironmentalizm (2).

  Koncepcje filozoficzne formułowane na podstawie wymienionego wyżej (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECCEITAS

   

  HAECCEITAS (ecceitas) (nłc. od łc. haecce [res] = ta oto [rzecz] — scholastyczne tłum. Arystotelesowskiego tóde ti) ang. haecceity, thisness; fr. haecceite, ecceite; nm. Diesheit, Dieseinzigkeit

  metaf. U J. Dunsa Szkota: forma jedno­stkowa w odróżnieniu od —> quidditas i za­razem zasada ^ jednostkowienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA GENERATYWNO--TRANSFORMACYJNA

   

  GRAMATYKA GENERATYWNO--TRANSFORMACYJNA ang. generatwe transformational grammar; fr. grammaire ge­neratwe transformationnelle; nm. generatwe Transformations-Grammatik

  Określenie utworzone na gruncie -^ gra­matyki generatywnej, odnoszone do każ­dej gramatyki, która się posługuje metodą transformacji (w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA STRUKTUR FRAZO­WYCH (gramatyka frazowa)

   

  GRAMATYKA STRUKTUR FRAZO­WYCH (gramatyka frazowa) ang. phrase structuregrammar {PS grammar), constituent structure grammar {CS grammar), immediate constituent structure grammar {IC grammar); ix. grammaire a constituans immediats; nm. Phrasenstruktur-Grammatik, Konstituenten-struktur-Grammatik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA

   

  GRUPA (fr. <groupe>, z wł. gruppo = wę­zeł) ang. group; nm. Gruppe

  1. mat. Zbiór G dowolnych elementów a, b, c, ..., z jednym działaniem dwuargumentowym „o" (zwanym działaniem gru­powym), które można interpretować nie­kiedy jako mnożenie, niekiedy zaś jako dodawanie, pozwalającym każdej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA FUNKTOROWA (grama­tyka kategorialna)

   

  GRAMATYKA FUNKTOROWA (grama­tyka kategorialna) ang. functorial grammar; fr. grammaire fonctorielle; nm. funktorielle Grammatik

  Wysunięta i zarysowana przez K. Ajdukiewicza (1935) koncepcja gramatyki jako opisu języka w kategoriach wyznaczarua poprawnych zdań, nawiązująca do pojęcia —> kategorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 276

  praca w formacie txt

Do góry