Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ID

   

  ID (łc. id = to, ono) ang. id; £r. le ca; nm. Es Termin wprowadzony do psychologii przez G. Groddecka i podjęty przez S. Freu­da (1923).

  W psychoanalizie: najgłębsza warstwa psychiki ludzkiej, będąca siedliskiem nie uświadomionych nigdy lub wypartych ze świadomości jako nie akceptowane społe­cznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEA

   

  IDEA (gr. = kształt, wyobrażenie; (III) = obraz, odbicie, wyobraże­nie) łc. species, idea; ang. idea; fr. idee; nm. Idee, Vorstellung (IV)

  (I) Samodzielny byt duchowy (Platon) lub (II) bytujący w intelekcie końcowy wy­twór (medium quod) aktu poznania — w od­różnieniu od jego pośredniego wytworu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLOGIA

   

  HOMOLOGIA (gr. = zgod­ność z naturą, harmonia) ang. homology; ix. homologie; nm. Homologie

  Termin występujący u stoików, ozna­czający zgodność rozumu z samym sobą i z naturą, a w ujęciu pitagorejskim — na­wet podobieństwo do bóstwa i zgodność z nim.

  Pewien typ -> podobieństwa (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMONIMY

   

  HOMONIMY (gr. ta (1) = [wyrazy] równobrzmiące) łc. homonyma (1); nłc. aequivoca; ang. homonyms; fr. homonymes; nm. Homonyme

  U Arystotelesa (Kateg., 1 a 1): w od­różnieniu od -> synonimów (1) i —> paronimów (1) — rzeczy różne o tej samej na­zwie, zastosowanej jednak do każdej z nich w innym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOTEIZM

   

  HOMOTEIZM (łc. homo = człowiek + gr. theós = Bóg) ang. homotheism; nm. Homotheismus

  Termin utworzony przez E. Haeckla na określenie syn.—> antropomorfizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMIZM

   

  HORMIZM (gr. horme = poruszenie, na­pór, impuls, dążenie) ang. hormic psychology; fr. theorie hormique; nm. hormische Psy­chologie

  psych. Wywodzący się od W. McDougalla pogląd, według którego wszelkie —> zachowania zwierząt, a także człowie­ka są aktualizacją wrodzonych —> instyn­któw (3) w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANITARYZM

   

  HUMANITARYZM (łc. humanitas = lu­dzkość, człowieczeństwo) ang. humanitarianisme; fr. humanitarisme

  Program moralny lub społeczny zakła­dający równość wszystkich ludzi wobec prawa i domagający się objęcia wszystkich jednakowymi obowiązkami moralnymi oraz dawania równych szans wszystkim, bez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM

   

  HUMANIZM (łc. humanus = ludzki) ang. humanism; fr. humanisme; nm. Humanismus

  Termin Humanismus utworzony został przez niemieckiego pedagoga F. J. Niethammera (1808) jako określenie teorii edukacyjnej, która usiłowała bronić w XIX w. tradycyjnej pozycji studiów klasycznych (tj. studiowania klasyków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /8 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO SAPIENS

   

  HOMO SAPIENS (nłc. <homo sapiens> = człowiek rozumny)

  Wyrażenie, które pojawiło się w syste­matyce K. Linneusza (Systema naturae, 1758) na określenie gatunku ludzkiego jako naczelnego w królestwie zwierząt.

  1. Określenie człowieka jako istoty zdo­lnej do refleksyjnego myślenia (Linneusz wśród cech...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYZM

   

  HISTORYZM ang. historicism; fr. historisme; nm. Historismus

  Termin ukuty przez krytyków metody historycznej, stosowany przez nich w od­niesieniu do sceptycznych, relatywistycz­nych i deterministycznych tendencji w no­wożytnej historiografii, używany zazwy­czaj na określenie pozytywistycznego ba­dania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 678

  praca w formacie txt

Do góry