Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IDEALIZM TELEOLOGICZNY

   

  IDEALIZM TELEOLOGICZNY ang. teleological idealism; fr. idealisme teleologique; run. teleologischer Idealismus

  Nazwa nadawana doktrynie R. H. Lotzego, będącej pewnego rodzaju —> monadyzmem (1); według niej rzeczywistość może być traktowana jako podlegająca z jednej strony prawom przyczynowym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALNY

   

  IDEALNY (nłc. <idealis> = stosujący się do idei, wzorowany na idei, doskonaty) ang. ideał; fr. ideał; nm. ideał

  Dotyczący —^ idei, właściwy idei, np. byt idealny.

  Istniejący tylko w myśli.

  Urzeczywistniający jakiś wzór dosko­nałości lub ideę wzorczą.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ

   

  IDEAŁ (nłc. idealis = idealny) ang. tlie ideal; fr. l'ideal; nm. das Ideal

  To, co w najwyższej mierze czyni za­dość wymaganiom człowieka i dlatego staje się przedmiotem jego dążeń.

  Wzór doskonałości w określonej dzie­dzinie myśli lub działania.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEACJA

   

  IDEACJA (nłc. <ideation>) ang. ideation; iv. ideation; nm. Ideation, Ideeierung

  W fenomenologii: akt intuicyjnego po­znania przedmiotów idealnych (Wesensschau — wgląd w istotę; —>elios III) lub proces dochodzenia do wglądu w istotę. Metoda ideacji, czyli uzmienniania, ma więc prowadzić do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZACJA

   

  IDEALIZACJA (nłc. idealis = stosujący się do idei, wzorowany na idei, doskonały, idealny) ang. idealization; fr. idealisation; nm. Idealisierung

  1. metod. Stosowany w naukach zabieg myślowy polegający na skonstruowaniu pojęcia, które nie ma realnych desygnatów, ponieważ abstrahuje się w nim od pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM

   

  IDEALIZM (nłc. idealis = stosujący się do idei) nłc. idealismus; ang. idealism; fr. idealisme; nm. Idealismus

  Termin powstały pod koniec XVII w. (najpierw w formie zalążkowej idealistę — „idealista", jakiej użył np. G. W. Leibniz w odniesieniu do Platona) na określenie: a) teorii wzorczych idei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /6 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLE

   

  HYLE (gr. <hyle> = wiązka drzewa, las; materia)

  U Arystotelesa: —> materia (1).

  U E. Husserla: dane zmysłowe nie ob­jęte intencjonalną aktywnością umysłu, który nadaje im sens.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLEMORFIZM

   

  HYLEMORFIZM <gr. hyle = materia + morphe = kształt) ang. hylomorphism, hylemorphism; fr. hylemorphisme; nm. Hylomorphismus

  metaf. Pogląd, według którego istnieją samodzielnie jedynie konkretne rzeczy (tzw. -^ substancje /1 /), będące ontyczny­mi złożeniami dwóch składników: —^ ma­terii (la) pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLETYKA

   

  HYLETYKA <gr. hyle = materia) fr. les hyleticque; nm. Hyletik

  U E. Husserla: dziedzina doznań zmy­słowych (—> hyle Ul). „Hyletyczny" {hyletisch) w przeciwstawieniu do „noetycznego" (= spostrzeżonego — noetisch) i „noe-matycznego" (= przedstawionego lub po­myślanego — noematisch) oznacza to, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLOZOIZM

   

  HYLOZOIZM (gr. hyle = materia + dzoon = istota żywa) ang. hylozoism; fr. hylozoisme; nm. Hylozoismus

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Cudwortha {hylozoist — „hylozoista").

  filoz. przyr. Doktryna, według której wsze­lka materia jest w jakiejś mierze ożjrwiona. Odmianę hylozoizmu stanowił pogląd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt

Do góry