Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Spoina, fuga

  Przestrzeń między poszczególnymikamieniami lub cegłami w licu muru wypełniona zaprawą;wykorzystywana też w celach dekor. przezkształtowanie jej wypukło lub wklęsło, podcinaniekielnią (spoinowanie), barwne dodatki do zaprawy.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stalle

  Drewn. lub kam. ławy przeznaczone dla duchowieństwa;s. ustawiano pod ścianami prezbiterium;występowały gł. w kościołach kolegialnych,klasztornych i katedrach; s. miały wysokie zapiecki(często z baldachimem), oparcia, klęczniki obudowanez przodu, zwykle o bogatej dekoracji rzeźb, lubmai.

  W niektórych s...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDOL

   

  IDOL (łc. <idolum> = wyobrażenie, z gr. eidolon = odbicie; wyobrażenie; wizerunek, obraz, figura) ang. idol; fr. idole; nm. Idol

  Posążek wyobrażający bóstwo, będący przedmiotem kultu; bożek, fałszywy bóg.

  U starożytnych atomistów (Demokryt, Epikur, Lukrecjusz): eidola — emitowane z powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA

   

  IDEOLOGIA (gr. idea = kształt, wyobra­żenie + logos - słowo, nauka) nłc. ideologia; ang. ideology; fr. ideologie; nm. Ideologie

  Słowo utworzone przez A. L. Destutta De Tracy (1796).

   

  I. U sensualistów z początku XIX w. (A. L. Destutt de Tracy, F.-J. G. Cabanis, C.-F. de Volney, nazywanych „ideologami"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOGRAFICZNY

   

  IDIOGRAFICZNY <nm. <idiographisch> z gr. idios = swoisty + grapho = piszę) ang. idiographic; fr. idiographique

  metod. Termin wprowadzony przez W. Windelbanda do metodologii nauk humani­stycznych na oznaczenie tych nauk zaj­mującego się ustalaniem, opisem i wyjaś­nianiem faktów jednostkowych, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA

   

  IDENTYFIKACJA (nłc. identificare = utoż­samiać, od łc. idem = ten sam +facere = ro­bić) ang. identification; fr. identification; nm. Identizieren, Identifizierung, Gleichsetzung, Gleichstellung

  Ustalanie przynależności -^ jednostki (2) do -^ gatunku (1, 2) lub -^ gatunku (1) do —> rodzaju (1, 2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAT

   

  IDEAT (nłc. <ideatum> z łc. idea = wzór, kształt, wyobrażenie) ang. ideatum; fr. ideat

   

  Wytwór sztuki lub wyrób przemysło­wy zgodny z ideą wzorczą.

  Przedmiot, któremu odpowiada jakaś idea.

   

  IDEM PER IDEM <łc. <idem per idem> = to samo przez to samo) metod, syn.^ Błędne koło (1) w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEE-SIŁY

   

  IDEE-SIŁY ang. thought-forces; fr. idees-prees; nm. Ideenkrafte, Kraft-Ideen

  W tradycji neoplatońskiej: znajdujące się w Bogu mądrość, słowo i myśl, które stworzyły świat, przenikają go i zachowują jego spójność. 

  U A. Fouillce'go: aprioryczne przed­stawienia, które nie tylko mają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYCZNOŚĆ

   

  IDENTYCZNOŚĆ (nłc. <identitas> od łc. idem = ten sam) gr. tautótes; ang. identity, equality; fr. identite; nrn. Identitdt

  1. log. —> Relacja (2) równoważnościo­wa. Symbol identyczności, np. w wyraże­niu X = X (czyt. X jest identyczne z x), jest zaliczany do -^ stałych (a) logicznych. W rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM SPOŁECZNY

   

  IDEALIZM SPOŁECZNY ang. social idea­lism; fr. idealisme social

  Określenie koncepcji wyidealizowanych warunków społecznych, np. utopii, stano­wiące m. in. tytuł jednego z dzieł E. Fournier'a(1898).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt

Do góry