Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IMMANENCJA

   

  IMMANENCJA (nłc. <immanentia> = siła działająca we wnętrzu jakiejś istoty, z łc. immanens, -entis = tkwiący w czymś, we­wnętrzny) ang. immanence; fr. immanence; nm. Immanenz

  Tkwienie w czymś, pozostawanie we­wnątrz czegoś, niewychodzenie poza da­ny przedmiot, przeciwstawiane zazwy­czaj —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPERATYW KATEGORYCZNY

   

  IMPERATYW KATEGORYCZNY nc. imperativus = rozkazujący; gr. kategorikós = orzekający, stwierdzający) ang. categorical imperative; fr. imperatifcategorique; nm. kategorischer Imperativ

   Nakaz bezwarunkowy (przeciwstawny -> imperatywowi hipotetycznemu), formu­łujący podstawową —> powinność według etyki I...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMANENTYZM

   

  IMMANENTYZM (łc. immanens, -entis = tkwiący w czymś, wewnętrzny) nłc. immanentismus; ang. immanentism; fr. immanentisme; nm. Immanentismus

  Immanentyzm ontologiczny — do­ktryna, według której wszystkie elementy rzeczywistości zawierają się w sobie wza­jemnie i są od siebie ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMATERIALIZM

   

  IMMATERIALIZM (łc. immaterialis = nie­materialny) ang. immaterialism; fr. immaterialisme; nm. Immaterialismus

  Termin utworzony przez G. Berkeleya na określenie jego własnej doktryny meta­fizycznej (zob. niżej /b/).

  Szczegółowy przypadek —> idealizmu (I-I) metafizycznego lub teza skrajnego —> spirytualizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMEDIATYZM

   

  IMMEDIATYZM (fr. <intmediatisme> z nłc. immediatus = bezpośredni) ang. immediatism

  t. pozn. Stanowisko, które wyklucza ja­kikolwiek czynnik pośredniczący w akcie poznania między podmiotem poznającym a przedmiotem poznawanym {-^ bezpo­średniość); wyrazem takiego stanowiska jest np. przyjmowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMORALIZM

   

  IMMORALIZM (łc. przeczenie in + moralis = dotyczący obyczajów, obyczajowy, obyczajny, moralny) ang. immoralism; fr. immoralisme; nm. Immoralismus

  et. Pogląd, według którego obowią­zująca -^ moralność (1) powinna być za­stąpiona innym, niejednokrotnie przeciwstawnym systemem wartości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMORTALIZM

   

  IMMORTALIZM (łc. immortalis = nie­śmiertelny) ang. doctrine of immortality

  Pogląd odrzucający utożsamianie kresu ludzkiej egzystencji z biologiczną śmiercią człowieka {vs^> mortalizm). W granicach tego poglądu zaznaczają się różne stano­wiska w związku z różnie określanym cłiarakterem —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNOTUM PER IGNOTUM

   

  IGNOTUM PER IGNOTUM (łc. ignotum per ignotum> = nieznane przez nieznane)

  metod. Pozorne wyjaśnienie, definicja, w której wyrażenie definiujące jest tak sa­mo niezrozumiałe jak wyrażenie definio­wane.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILLACJA

   

  ILLACJA (łc. illatio> = wniesienie czego, wniosek, dowodzenie) ang. illation; fr. illation

  metod. Czynność —> wnioskowania (1), si/n.—> inferencja (1). Termin występujący jeszcze u G. W. Leibniza, współcześnie rza­dki w języku francuskim, częstszy w an­gielskim.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILLACJONIZM

   

  ILLACJONIZM (fr. illationisme> z łc. illatio = wniosek)

  1. t. pozn. Stanowisko, według którego uznanie istnienia rzeczywistości transcen­dentnej może być jedynie wnioskiem pew­nego rozumowania, nie zaś rezultatem czy protokołem doświadczenia; vs^ intuicjonizm (2). lUacjonizmem jest np. pogląd D. J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt

Do góry