Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INKLUZJA

   

   

  INKLUZJA (łc. <inclusio> = zamknięcie, uwięzienie) ang. inclusion; fr. indusion; nm. Einschliessung

  log. Relacja dwuargumentowa, zwrot­na, asymetryczna i przechodnia, która zachodzi pomiędzy dwoma —> zbiorami (1): zbiór X zawiera się w zbiorze Y {XczY, niekiedy też X c Y) wtedy i tylko wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUUM

   

  INDYWIDUUM (nłc. = coś niepodzielnego, jednostka, tłum. gr. ) ang. the indwidual, the particular (2); fr. individu; nm. Individuum, Einzelwesen

  syn.-^ Jednostka.

  log. a) W teorii mnogości i w logice: przedmiot nie będący -> zbiorem. b) W teorii typów: przednuot najniższe­go typu {infima...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFERENCJA

   

  INFERENCJA (łc. infero = wnoszę, wnio­skuję) łc. illatio; ang. inference, illation; fr. inference, deduction; nm. Schlufl, Folgerung, Schlufifolgerung

  metod, syn.-^ Wnioskowanie (1) w sen­sie właściwym, tj. proces rozumowy, w którym na podstawie zdań już uzna­nych (za prawdziwe) dochodzi się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFINITYZM

   

  INFINITYZM (łc. infinitus = nieograni­czony, nieskończony) ang. infinitism; fr. infinitisme; nm. Infinitismus

  Ogólna nazwa przyznawana doktrynom przyjmującym —> nieskończoność jako rze­czywistość kosmologiczną, metafizyczną lub teologiczną i antropologiczną. Poglą­dy infinitystyczne dotyczą w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA

   

  INFORMACJA (łc. informatio = wyjaś­nienie, przedstawienie, zawiadomienie) ang. information; fr. information; nm. Infor­mation

  W teorii informacji: wiadomość o wy­darzeniach zachodzących zarówno w śro­dowisku zewnętrznym w stosunku do ja­kiegoś układu, jak i w samym układzie, przekazywana lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNOŚĆ

   

  INDYWIDUALNOŚĆ (nłc. = niepodzielność, nierozerwalność; szczegół) ang. indwiduality; fr. indwidualite; nm. Individualitat, individuelle Eigentumlichkeit

  Termin wprowadzony do języka filozo­fii poprzez tłumaczenia tekstów Awicenny, stosowany od czasów G. W. Leibniza.

  To, co stanowi -^ jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALIZACJA

   

  INDYWIDUALIZACJA (fr. <individualisation> od nłc. individualitas = niepodziel­ność, nierozerwalność; indywidualność) ang. individualization; nm. Individualisierung

  psych., soc. Proces kształtowania się cech indywidualnych (osobniczych) jednostki lub zbiorowości, będący następstwem -^ indywiduacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALIZM

   

  INDYWIDUALIZM (nłc. <individmlismus> z łc. individuum = coś niepodzielnego, jed­nostka) ang. individualism; fr. individualisme; nm. Individualismus

  metaf. Doktryna, według której real­nie istnieją jedynie -> jednostki (1, 2), a po­jęcia ogólne (—> powszechniki 11,21) nie mają swych odpowiedników w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDUKCJONIZM

   

  INDUKCJONIZM <nłc. inductio, -onis = wprowadzenie) nm. Induktionismus, Induktmismus

  metod. Pogląd uznający wyłączność lub szczególną doniosłość metody indukcyj­nej (^ indukcja /1 /) w naukach empiry­cznych. Wiąże się on z —> empiryzmem (3a) i może być pojmowany:

  w węższym znaczeniu —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYFERENTYZM

   

  INDYFERENTYZM <łc. indifferens, -entis = nie wykazujący różnic) nłc. indifferentismus; ang. indifferentism, indifference theory (I), doctrine of difference (I); fr. indifferentisme; nm. Indijferentismus

  I. Jedno ze stanowisk w sporze o uniwersalia (^ powszechniki /1 /), reprezen­towane przez Hrabana Maura...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt

Do góry