Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INTELEKTUALIZM

   

  INTELEKTUALIZM <łc. intellectualis = umysłowy, obdarzony umysłem, rozumo­wy, dotyczący intelektu) ang. intellectualism; fr. intellectualisme; nm. Intellektualismus

  Stanowisko stwierdzające gatunkową odrębność —> intelektu (1) i sprzeciwiające się sprowadzaniu go do irmych władz —> umysłu (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELIGENCJA

   

  INTELIGENCJA = pojętność, zrozumienie, poznanie umysłowe; rozum; znajomość, znawstwo, roztrop­ność) ang. intelligence, understanding, intelligentsia (3); fr. intelligence, intelligentsia/ I intelligentzia (3); nm. Intellekt, Verstand, Intelligenz, I. (3)

  1. Różnie pojmowana, zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJA

   

  INSTYTUCJA <łc. = urządze­nie, ustanowienie) ang. institution; fr. institution; nm. Institution

  soc. Sformalizowana -^ organizacja (2,4), której podmiotem jest zhierarchizowany zazwyczaj — ze względu na system zarzą­dzania — zespół osób, współdziałających ze sobą dla realizacji jakichś założonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA

   

  INTEGRACJA <łc. integratio = odnowie­nie, uzupełnienie) ang. integration; fr. inte­gration; nm. Integration, Wiederherstełlung vs-^ Dezintegracja

  Proces lub stan zespolenia części w taki sposób, w jaki tworzy się całość or­ganiczna, lub też umieszczanie jakiegoś poszczególnego elementu w owej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRATYZM

   

  INTEGRATYZM <łc. integratio = odno­wienie, uzupełnienie) ang. integratism; fr. integratisme; nm. Integratismus

  Termin z zakresu filozofii biologii, wpro­wadzony przez W. A. Engelhardta (1970), związany z podejściem całościowo-sytemowym w biologii. O ile metodologia redukcjonistyczna postuluje i faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNOŚĆ

   

  INNOŚĆ gr. heterótes; nłc. alteritas, alietas; ang. alterity, otherness; fr. alterite; run. Anderheit, Andersheit, Anderssein (2) (G. W. F. He­gel)

  metaf. Nietożsamość określona pozy­tywnie przez wskazanie jakichś cech wy­różniających. Bliskoznaczniki: różność, odmienność, -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTALIZM

   

  INSTRUMENTALIZM (nłc. instrumentalis = należący do narzędzi, odnoszący się do narzędzi) ang. instrumentalism; fr. instrumentalisme; nm. Instrumentalismus

  Praktycystyczna postawa w teorii wie­dzy, wyrażająca się mniej lub bardziej ra­dykalnie w poglądzie, że o jej naukowości decyduje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYNKT

   

  INSTYNKT (łc. instinctus = podnieta, po­pęd) ang. instinct; fr. instinct; nm. Instinkt

  psych. Mechanizm warunkujący za­chowanie, modelując je w zorganizowany i biologicznie celowy sposób, charaktery­styczny dla danego gatunku. W psycholo­gii filozoficznej przypisywano zwierzę­tom — analogicznie do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMATYKA

   

  INFORMATYKA ang. information theory; fr. theorie de I'information, l'informatique; nm. Informationstheorie, Informatik

  Nauka o maszynach liczących i meto­dach ich użytkowania (Z. Pawlak) (przez maszynę liczącą rozumie się tu sprzęt kom­puterowy I hardware I łącznie z oprogra­mowaniem /software/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INHERENCJA

   

  INHERENCJA (łc. inhaereo = tkwię w czymś, trzymam się czegoś) ang. inherence; fr. inherence; nm. Inhdrenz

  metaf. W przeciwieństwie do -^ subsystencji (1) — zależność -^ przypadłości (1) w ich bytowaniu od —»substancji (1); tkwie­nie przypadłości, niesamodzielnych byto­wo z samej ich natury, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry