Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INTERSUBIEKTYWNOŚĆ

   

  INTERSUBIEKTYWNOŚĆ (łc. inter = między + nłc. subiectivus = podmiotowy) ang. intersubjectiyity, intersubjective cognition (1), intersubjectiye intercourse (2); fr. intersubjectiyite; Intersubjektivitat

  1. t. pozn., metod. Cecha poznania pole­gająca na tym, że twierdzenia, które są je­go wyrazem, mogą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJONALIZM

   

  INTENCJONALIZM (nłc. intentionalis = zamierzony, umyślny) ang. intentionalism; nm. Intentionalismus

  Scholastyczna teoria -^ bytu (C) in­tencjonalnego jako przedmiotu myśli (re­alnego lub fikcyjnego).

  Koncepcja F. Brentany, który swoistą cechę -^ aktów (2) psychicznych upatry­wał w tym, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROCEPCJA

   

  INTROCEPCJA (łc. intro = do wewnątrz + capere — cłiwytać, ujmować) ang. introception; nm. Introzeption

  psych. Termin wprowadzony przez W. Sterna do —> psychologii personalistycznej (2) na określenie uznania cudzych wartości i celów za własne. Używany za­miennie z —> „internalizacją" i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJONALNOŚĆ

   

  INTENCJONALNOŚĆ (nłc. intentionalis = zamierzony, umyślny) ang. intentionality; fr. intentionnalite; nm. Intentionalitlit

  Właściwość tego, co zmierza w określo­nym kierunku.

  U F. Brentany: cecha -^ aktów (2) psychi­cznych polegająca na tym, że są one zawsze skierowane ku jakiemuś przedmiotowi;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROJEKCJA

   

  INTROJEKCJA (nłc. introiectio = wrzu­cenie) ang. introjection; fr. introjection; nm. Introjektion

  U R. Ayenariusa: rzutowanie^ do świa­domości obrazów rzeczy powodujące roz­dwojenie zjawisk na fizyczne i psychiczne, podczas gdy istnieją zjawiska tylko jedne­go rodzaju (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENSJONALNOŚĆ

   

  INTENSJONALNOŚĆ intensio = rozciągłość, rozszerzenie) ang. intensionality; fr. intensionalite; nm. Intensionalitat

  Termin korelatywny: »s—> ekstensjonalność.

  log. Własność wyrażeń, które nie mają wskazanej wyżej cechy ekstensjonalności. Zdaniami intensjonalnymi są zdania mó­wiące o stanach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROSPEKCJA

   

  INTROSPEKCJA (nłc. <introspectio> = wglą­danie do wnętrza, z łc. introspectus (od introspicere) = wgląd, miejsce, przez które można dokądś zajrzeć) ang. introspection; fr. introspection; nm. Introspektion, Selbstbeobachtung

  Termin pochodzenia angielskiego, za­czerpnięty w XIX w. z języka potocznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERAKCJONIZM

   

  INTERAKCJONIZM interaction = wzajemne oddziaływanie, od łc. inter = między -I- actio = czyn, działanie) ang. interactionism; fr. interactionnisme; nm. Interaktionismus

  Termin użyty już przez R. H. Lotzego (1841) na określenie związków cielesno-duchowych.

  psych. Interakcjonizm obustrormy {two-way...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKCJA

   

  INTELEKCJA = zrozu­mienie, poznanie) ang. intellection; fr. in­tellection; nm. Yerstandestdtigkeit, Bewufitheit (N. Ach)

  Bezpośrednie, nienaoczne ujęcie czegoś w jego tożsamości lub takożsamości (tzn. tożsamości gatunkowej lub rodzajowej), w jego sensie, roli, relacji do innego przed­miotu, przy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKT

   

  INTELEKT (łc. = umysł, ro­zum, inteligencja; pojmowanie, zrozumie­nie, zdolność intuicyjna) gr. nolis; ang. intellect, intelligence, understanding; fr. intellect, entendement; nm. Yerstand, Intellekt

  1. t. pozn., psych. Zdolność umysłowo-poznawcza {-^ władza /2/) do ujmowa­nia czegoś w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt

Do góry