Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IRONIA

   

  IRONIA (gr. <eironeta> = wypytywanie, udawanie głupszego niż się jest, nadawa­nie sobie pozorów niewiedzy) łc. ironia; ang. irony; fr. ironie; nm. Ironie

  W dialogach Platona — określenie po­stawy, jaką zajmował Sokrates wobec swoich rozmówców, przywdziewając ma­skę niewiedzy. Udawał wówczas, że idee...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRRACJONALIZM

   

  IRRACJONALIZM <łc. irrationalis = po­zbawiony rozumu, nierozumowy) ang. irrationalism; fr. irrationalisme; nm. Irrationalismus vs-^ Racjonalizm.

  metaf. Ogólna nazwa przyznawana poglądom odmawiającym rzeczywistości — częściowo lub całkowicie — charakteru racjonalnego. Irracjonalizm metafizyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTUICJONIZM

  INTUICJONIZM ang. intuitionism, intuitionalism; fr. intuitionisme/intuitionnisme; nm. Intuitionismus

  t. pozn. Doktryna uznająca podstawo­wą rolę bądź też wyłączność -^ intuicji w poznaniu.

  t. pozn. Stanowisko, według którego umysł postrzega bezpośrednio przed­mioty zewnętrzne (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROSPEKCJONIZM

   

  INTROSPEKCJONIZM ang. introspectionism; nm. „Introspektionismus" (termin od­notowywany jako neologizm, stosowany przez behawiorystów)

  psych. Kierunek w psychologii uzna­jący —> introspekcję (2) za podstawową metodę badawczą stosowaną w analizie zawartości —> świadomości (2). -> Metoda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERNALIZACJA

   

  INTERNALIZACJA (ang. intemalizatiom z łc. internus = wewnętrzny)

  psych. Uznanie za swoje własne poglą­dów i wartości, a przede wszystkim norm moralnych jakiejś innej osoby lub grupy społecznej, przy czym zachowania zgod­ne z tymi wartościami i normami odczu­wane są jako wynik wewnętrznej potrze­by, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELIGIBILNOŚĆ

   

  INTELIGIBILNOŚĆ = ujmowalność intelektualna, pojmowalność, dorzeczność) ang. intelligibility; fr. intelligihilite; nm. Intelligibilitdt, Einsichtigkeit

  metaf. Określenie podstawy transcenden­talnej relacji przyporządkowania —> bytu do —> intelektu (1) (—> prawda /II/), powo­dującej, że byt jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROWERSJA

   

  INTROWERSJA (łc. introvertus = zwró­cony do wewnątrz) ang. introversion; fr. introversion; nm. Introversion, Ruckbiegung

  psych. Postawa cechująca introwertyków, tj. typ osobowości — według typologu C. G. Junga (1921) — charakteryzujący się nasta­wieniem „do wewnątrz", skłonnością do refleksji i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERPRETACJA

   

  INTERPRETACJA ^c = ob­jaśnianie) gr. hermeneia; ang. interpretation; fr. interpretation; nm. Interpretation, Deutung, Auslegung

  1. —> Wyjaśnianie (2) czynności lub wy­tworów ludzkich przez wskazanie ich ge­nezy, struktury i funkcjonowania oraz od­chyleń od racjonalnego zachowania; szcze­gólnym przypadkiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJA

   

  INTENCJA (nłc. = natężenie, zamierzenie, od łc. intendo = zmierzam do) gr. katórthoma (1); ang. intention; fr. intention; nm. Absicht, Intention

  Skierowanie umysłu ku czemuś (chara­kteryzujące także akty niepoznawcze, np. dążenie, tworzenie), racja jakiegoś działania, nie osiągnięty jeszcze cel...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTUICJA

   

  INTUICJA (nic. <intuitio> = widzenie, pa­trzenie, oglądanie, z łc. intueri = patrzeć, wpatrywać się, oglądać; pojąć, zrozumieć) gr. aisthesis; ang. intuition, insight; fr. intuition; nm. Intuition, Anschauung

  1. t. pozn. Każdy akt bezpośredniego po­znania czegoś, a więc poznania bezdyskursywnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt

Do góry