Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JĘZYK

   

  JĘZYK gr. glossa; łc. lingua; ang. language; fr. langage, langue; nm. Sprache

  Zespół środków służących do przeka­zywania informacji, w szczególności zaś sy­stem znaków mówionych lub pisanych służących do porozumiewania się ludzi między sobą i do wyrażania myśli.

  Układ złożony ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA

   

  JEDNOSTKA gr. ta hen; nłc. individuum; ang. the individual; fr. indwidu; nm. Indwiduum, Einzelwesen, Einzelne

  Odrębny, konkretny —> przedmiot (1); to, czemu przysługuje numeryczna —> toż­samość (1).

  Egzemplarz jakiegoś -> gatunku (2); każdy gatunek zawiera nieograniczoną ilość jednostek, z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKOWIENIE

   

  JEDNOSTKOWIENIE nłc. indwidmtio (z łc. individuum = coś niepodzielnego, jedno­stka); ang. indwiduation; fr. individuation; nm. lndividuation

  metaf. W filozofii scholastycznej: akt urze­czywistniania w -^ jednostce (2) jakiegoś wzoru gatunkowego (—> gatunek /2/). —> Indywiduacja (1).

  Zasada jednostkowienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOŚĆ

   

  JEDNOŚĆ gr. to hen, he henosis, monds; łc. unitas; nłc. unum; ang. unity, the one; fr. unite, l'un; nm. Einheit

  1. metaf. syn.^ Jedno (3) jako niepodzielenie bytu na byt i niebyt; najczęściej: wła­sność tego, co jest jedno, rozumiana jako niepodzieloność bytu na byt i niebyt (któ­ra jednak nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOZNACZNOŚĆ

   

  JEDNOZNACZNOŚĆ nłc. univocatio, univocitas; ang. univocation; fr. univocation, univocite; nm. Eindeutigkeit

  Cecha wyrażenia polegająca na tym, że posiada ono tylko jedno i zawsze to sa­mo znaczenie.

  log. Cecha tzw. -^ relacji (2) jedno­znacznej, zachodzącej wówczas, gdy w pe­wnym zbiorze dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDYNOŚĆ

   

  JEDYNOŚĆ gr. to hen; nłc. unicitas; ang. oneness, uniqueness; fr. unicite; nm. Einzigkeit, Einigkeit, Alleingkeit

  metaf. Niepodzieloność i zarazem nie­podzielność bytowa, będąca najwyższym przejawem transcendentalnej —> jedności (la), występująca w wypadku bytu abso­lutnie niezłożonego (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAŹŃ

   

  JAŹŃ odpowiedniki w innych językach: ang. selfi fr. ~ moiite (termin zaproponowa­ny przez E. Claparde'a jako tłumaczenie nm. Ichheit); nm. ~ Ichheit

  Termin wprowadzony do polskiego sło­wnictwa filozoficznego i psychologiczne­go przez B. Trentowskiego, oznaczający pod­miot poznania w przeciwstawieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASNOŚĆ

   

  JASNOŚĆ gr. sapheneia; łc. claritas; ang. clearness; fr. darte; nm. Klarheit

  estet. syn.^ Blask (claritas) — jeden z obiektywnych czynników -^ piękna (1) w ujęciu klasycznym.

  U R. Descartes'a: postulowana pod­stawowa cecha pojęć (-^ idei /IVa/) jako tego, co jest obecne w umyśle i jawi się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZONOMIA

   

  IZONOMIA (gr. = równy po­dział, równowaga; równość wobec prawa, równouprawnienie) ang. isonomy; fr. isonomie; nm. Isonomie

  Termin występujący po raz pierwszy u Alkmajona, greckiego filozofa i lekarza, u którego oznacza równowagę sił stano­wiących składniki ciała ludzkiego.

  Według Cycerona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOSTENIA

   

  IZOSTENIA (gr. = równość sił) nm. Isosthenie

  W starożytnym sceptycyzmie — równo­waga przeciwnych sobie argumentów ja­ko uzasadnienie konieczności powstrzy­mania się od kategorycznego formułowa­nia jednostronnych sądów.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt

Do góry