Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KATEGORIE ESTETYCZNE

   

  KATEGORIE ESTETYCZNE ang. aesthetic categories; fr. categories esihetiques; nm. asthetische Kategorien

  estet. Jeden ze sposobów przedstawie­nia, który nadaje przedmiotowi określoną —> wartość (3) estetyczną, wyraża stosu­nek do niego i wzbudza odpowiednią re­akcję u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE SEMANTYCZNE

   

  KATEGORIE SEMANTYCZNE ang.semantic categories; fr. categories semantiques; nm. semantische Kategorien

  log. Grupy wyrażeń języka pełniących podobną syntaktycznie rolę; określenie „semantyczne" należy tutaj rozumieć sze­roko, jako odnoszące się do ogólnej teorii znaków językowych (—> semantyka /1 /)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALOKAGATHIA

   

  KALOKAGATHIA <gr. <kalokagathia> = do­skonałość, szlachetność, od kalós = piękny + kat = i + agathós = dobry) nm. Kalokagathie

  Termin występujący m. in. w pismach Platona i Arystotelesa.

  Ideał wychowawczy starożytnych Gre­ków; stanowiło go połączenie fizycznej sprawności i szlachetności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANON

   

  KANON (gr. <kanón> = pręt mierniczy; miara, wzór, norma) łc. canon; ang. canon; fr. canon; nm. Kanon

  Ogólnie przyjęta zasada, przepis, nor­ma, wzór; np. kanon etyczny, estetyczny.

   

  metod. Zasada wnioskowania w ^ in­dukcji (2) eliminacyjnej (tzw. kanony Milla).

  U I. Kanta: kanon czystego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK SFORMALIZOWANY

   

  JĘZYK SFORMALIZOWANY ang. formalized language, for mai language; fr. langage formalisee; nm. formalisierte Sprache, Formalisiertesprache

  metod. —> Język (2B) sztuczny, spełniający następujące warunki:

  istnieje pełna lista wyrażeń elemen­tarnych, czyli wyrazów tego języka, zwa­na jego —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYKI PROGRAMOWANIA

   

  JĘZYKI PROGRAMOWANIA ang. programming languages; fr. langages de programmation; nm. Programmiersprachen/ Program-mierungssprachen

  Języki, w których człowiek formułuje zadanie do wykonania przez maszynę. Wyróżnia się klasyczne języki programo­wania, czyli takie, w których -^ algorytm jest podany przed...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka)

   

  JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka) ang. linguistics; fr. la Unguistique; nm. Sprach-wissenschaft, Linguistik

  Termin użyty po raz pierwszy w poło­wie XIX w. na oznaczenie działu nauk humanistycznych badającego charakter, budowę, funkcje i rozwój języka.

  Wcześniej badania nad językiem należa­ły do logiki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAIRÓS

   

  KAIRÓS (gr. <kairós> = odpowiedni mo­ment, stosowna pora, okazja; właściwe miejsce)

  1. Występujące w myśli starożytnej, także w filozofii, pojęcie o zabarwieniu religij­nym, podobnie jak andgke (w mitologii grec­kiej Kairos — młodszy syn Zeusa), dające się zinterpretować jako „chwila obecna", której...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESTESTWO

   

  JESTESTWO (jedna z nominalizacji cza­sownika 'być', utworzona od jego form czasu teraźniejszego (wcześniejsze zapew­ne formy oboczne odnotowuje S. B. Linde: 'jesteństwo', 'jestwo')) nłc. essenłia; ang. being (= istota; the Supreme Being = Istota Najwyższa); fr. l'etre, existence; nm. Wesen, Dasein

  Termin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNO

   

  JEDNO gr. tó he'n; nłc. unum; ang. the one; fr. l'un; nm. das Eine

  U Platona: -> Idea (la) -> jedności (1) jako zasada bytu lub myśli.

  U Plotyna: Absolut (= Dobro) jako je­dyny i całkowicie jeden, bo wykluczający w sobie jakąkolwiek wielość, z którego do­piero emanuje wielość i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry