Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KAZUALIZM

   

  KAZUALIZM (łc. casualis = przypadko­wy, przygodny) nłc. casualismus; ang. casualism; fr. casualisme; nm. Kasualismus

  Wywodzący się od atomistów pogląd, że świat powstał wskutek przypadku (—> parenkliza) i że przypadkowość kształtuje je­go dalsze dzieje, powodem zaś wszystkich zdarzeń jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOGNITYWIZM

   

  KOGNITYWIZM (łc. cognitio = pozna­nie) ang. cognitivism

  Stanowisko w metaetyce, dopuszczające możliwość zbudowania naukowego syste­mu etyki normatywnej, tj. przyznające zdaniom etycznym wartość logiczną. Za­gadnienie to należy do problematyki metaetycznej, tkwiącej we wszelkich syste­mach etycznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZUISTYKA

   

  KAZUISTYKA (łc. casus = przypadek) nłc. casuistica; ang. casuistry; fr. casuistique; nm. Kasuistik

  et. Dział teologii moralnej, wypraco­wany głównie w XVII i XVIII w., polega­jący na rozpatrywaniu wątpliwych pod względem wartości moralnej konkretnych i złożonych sytuacji działania ludzkiego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOHERENCJA

   

  KOHERENCJA (łc. cohaerentia = łączność) ang. consistency; fr. coherence

  Wewnętrzna spójność elementów jakiejś całości myślowej lub fizycznej. Termin wy­stępujący m. in. w określeniu „koherencyjna teoria prawdy"; według tej teorii kryte­rium prawdziwości polega na wewnętrznej zgodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASA

   

  KLASA (łc. classis = oddział; gromada) ang. class; fr. classe; nm. Klasse

  1. log. Klasa logiczna {logical class) — syn.—> zbiór (1) w sensie dystrybutywnym. Zazwyczaj terminy „klasa" i „zbiór" są równoznacznikami, niemniej w niektó­rych ujęciach teoriomnogościowych (np. J. Von Neumann, K. Gódel) odróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOJARZENIE (asocjacja)

   

  KOJARZENIE (asocjacja) ang. association; fr. association; nm. Assoziation

  psych. Automatyczny proces łączenia wrażeń i wyobrażeń lub idei. Pojęcie koja­rzenia i jego prawidłowości występowało już u Arystotelesa, później u R. Descartes'a, Th. Hobbesa, B. Spinozy, sam zaś termin wprowadził J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORYCZNOŚĆ

   

  KATEGORYCZNOŚĆ <łc. categoricus z gr. kategorikós = twierdzący, orzekający) ang. categoricity

   

  W logice tradycyjnej: właściwość zda­nia orzekającego (np. A jest B, A nie jest B) w odróżnieniu od zdania hipotetycznego, czyli warunkowego.

  log. Właściwość teorii dedukcyjnej polegająca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANONIKA

   

  KANONIKA (gr. <tó kanonike> = logika) ang. canonics; fr. la canonique; nm. Kanonik

  Indukcja epikurejska, polegająca na opisie powstawania pojęć z wrażeń zmy­słowych przez porównywanie, podobień­stwo i złożenie.

  System reguł dotyczących jakiejś szcze­gółowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGOREMATYCZNY

   

  KATEGOREMATYCZNY (gr. kategórema, -atos = orzeczenie) nłc. categorematicus; ang. categorematic; fr. categorematique; nm. kategorematisch

  W logice tradycyjnej: nazwa terminów, które pełruą samodzielną funkcję seman­tyczną, jak np. rzeczowniki.

  vs-^ Synkategorematyczny.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIA

   

  KATEGORIA (gr. <kategoria> = pierwot­nie w słownictwie prawniczym: oskarże­nie, zarzut; orzekanie (zwłaszcza twierdzą­ce), orzeczenie) łc. categoria; nłc. praedicamentum; ang. całegory, predicament; fr. categorie; nm. Kategorie

  Nazwa i pojęcie wprowadzone do filo­zofii przez ARYSTOTELESA (Kateg., IV, 1...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /5 203

  praca w formacie txt

Do góry