Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Telechańskie wyroby fajansowe

  Wyroby produkowane w Telechanach na Polesiu w manufakturze fajansów, zał. ok. 1778 przez M. K. Ogińskiego, czynnej do ok. 1830; dla t.w.f. charakterystyczne były dekor. wazy, zdobione piast, maskami kobiecymi, zwierzęcymi, kwiatami i girlandami, o zdecydowanym kolorycie, grubej i lśniącej glazurze; wytwarzano...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terakota

  Wyrób ceram., nieszkliwiony, z glin bezdomieszek wapiennych, o zabarwieniach naturalnych(od żóltaworóżowych do czerwonobrunatnych); stosowanaw rzeźbie, rzemiośle artyst. oraz ze względu naswą odporność na wpływy atmosferyczne - w dekoracjiarch. (dachówki, fryzy i medaliony reliefowe itd.).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA

   

  KLASYFIKACJA <łc. classis = oddział + facio = czynię) ang. classification; fr. classifi­cation; nm. Klassifikation

  metod, syn.—> Podział logiczny.

  metod. Podział logiczny wielostopnio­wy, tj. taki, że klasy otrzymane na pier­wszym stopniu podziału dzieli się na pod-klasy, a te ewentualnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEKTYWIZACJA

   

  KOLEKTYWIZACJA (tłum. fr. <collectivisation> z łc. collectivus = zbiorowy)

  U P. Teilharda de Chardin: proces za­cieśniania się więzi społecznych, tworze­nia się społeczności coraz szerszych i co­raz bardziej zintegrowanych. -> Socjaliza­cja (2), —> totalizacja.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOADAMITYZM

   

  KOADAMITYZM <łc. co- = razem + 'Adam' — biblijne imię pierwszego czło­wieka)

  Pogląd antropogenetyczny dopatrujący się początku rodzaju ludzkiego nie w jed­nostkowym Adamie, lecz w większej, z Ada­mem współistniejącej grupie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATHARSIS

   

  KATHARSIS (gr. = oczyszcze­nie) nłc. catharma; ang. catharsis; fr. catharsis; nm. Katharsis

  W pitagoreizmie: oczyszczenie duszy i uszlachetnienie uczuć pod wpływem mu­zyki.

  U Arystotelesa: podstawowe pojęcie jego Poetyki oznaczające oczyszczenie du­chowe pod wpływem tragedii (teatr), któ­ra...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEKTYWIZM

   

  KOLEKTYWIZM (łc. collectwus = zbioro­wy) ang. collectivism; fr. collectivisme; nm. Kollektivismus

  W ekonomii politycznej: sposób gospo­darowania w socjalizmie i komunizmie oparty na społecznej własności środków produkcji, społecznym wytwarzaniu i takimże korzystaniu z wytworzonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOD

   

  KOD (łc. codex = drewniana tabliczka po­wleczona woskiem, księga, spis) ang. co­de; fr. code; nm. Kodę Uogólnienie pojęcia -> języka.

  Sposób lub system zapisu wiadomo­ści czy też różnego rodzaju danych stoso­wany w nauce, technice, komunikacji ze względu na założone korzyści, np. ekono­mię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAUZALIZM

   

  KAUZALIZM (łc. causalis = przyczyno­wy) fr. causalisme

  Termin wprowadzony do filozofii nauki przez E. Meyersona.

  1. Określenie przeciwstawnego posta­wie pozytywistycznej stanowiska, według którego nauka bada —> przyczyny (2), a nie jedynie współwystępowanie lub stałe na­stępstwo zjawisk czy zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOGITACJONIZM

   

  KOGITACJONIZM <łc. cogitatio = my­ślenie)

  metaf, t. pozn. Stanowisko przyjmujące za punkt wyjścia w filozofii założenie, że fakt myślenia świadczy o istnieniu myślą­cego podmiotu {Cogito, ergo sum); opiera­jąc się na tym fakcie można poprzez odpo­wiednie rozumowanie dojść do stwierdze­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt

Do góry