Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KONIUNKCJA

   

  KONIUNKCJA (łc. coniunctio = połącze­nie) ang. conjunction; fr. conjonction; nm. Konjunktion

  log. Zdanie złożone będące połączeniem dwóch zdań za pomocą symbolu a z ^ ra­chunku zdań, mające postać: p a q, gdzie litery p, q są symbolami zmiennymi repre­zentującymi zdania; czyt.: p i q. Koniunkcja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJONIZM

   

  KONSTRUKCJONIZM ang. construdionism

  t. pozn. Pogląd na naturę poznania, przypisujący mu charakter czyrmy, kon­strukcyjny, nie zaś tylko bierny, receptywny.

  Stanowisko I. Kanta, dla którego kon­struowanie oznacza przedstawianie w in­tuicji apriorycznej czegoś wyabstrahowa­nego (np. pojęcia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKLUZJA

   

  KONKLUZJA (łc. = zakończe­nie rozumowania, wniosek) gr. symperasma; ang. condusion; fr. conclusion; nm. Konklusion log. syn.—> Wniosek.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKRET

   

  KONKRET (łc. concretus = zrośnięty, gę­sty, twardy, od concrescere = zrastać się, twardnieć; powstawać, tworzyć się) ang. concrete; fr. le concret; nm. das Konkret, Konkretum

  metaf. Byt złożony, a zarazem wewnę­trznie spójny, stanowiący jedność zrośnię­tej w sobie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDYCJONALIZM

   

  KONDYCJONALIZM (łc. condicionalis = warunkowy) nm. Konditionalismus, Konditionismus

  Przeciwstawny -» funkcjonalizmowi (2) oraz —> kauzalizmowi (1) przyrodniczemu pogląd z zakresu metodologii nauk empi­rycznych, eliminujący pojęcie przyczyny i zastępujący je pojęciem ogółu warun­ków, w których pewne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEKSYFIKACJA

   

  KOMPLEKSYFIKACJA )

  Termin P. Teilharda de Chardin użyty na oznaczenie kierującego —> ewolucją (II-2) procesu powstawania układów coraz bar­dziej złożonych, tzn. składających się z co­raz większej liczby coraz bardziej wyspecjalizowanych elementów, złączonych co­raz liczniejszymi i coraz wyższymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFIRMACJA

   

  KONFIRMACJA (łc. confirmatio = umoc­nienie) ang. confirmation; fr. confirmation; nm. Konfirmation

  metod. Procedura badawcza prowadząca do zwiększenia —> prawdopodobieństwa (4) jakiejś hipotezy czy teorii przez ich potwierdzenie w doświadczeniu. Postulat konfir­macji został wprowadzony jako osłabienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPOZYCJONIZM

   

  KOMPOZYCJONIZM <łc. compositio = składanie, układ) ang. compositionism

  Termin wprowadzony przez G. G. Simpsona (1964).

  W filozofii biologii: sposób wyjaśruania i podejście przeciwstawne —> redukcjoni­zmowi, nie odwołujące się do praw fizy­kochemicznych rządzących molekularnym poziomem organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFORMIZM

   

  KONFORMIZM (łc. conformare = nada­wać kształt) ang. conformity; fr. conformisme; nm. Konformismus

  1. Jedno ze stanowisk w sporze o uniwersalia (-^ powszechruki /1 /), reprezen­towane przez Gilberta de la Porree, we­dług którego istnieją jedynie różne, ale po­dobne do siebie jednostkowe substancje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

   

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA (nłc. communicatio = wzajemne udzielanie sobie wiadomości) ang. language communication; fr. communication linguistique; nm. Sprach-verkehr

  Porozumiewanie się ludzi między sobą za pomocą znaków językowych. Jest to wynikająca z funkcji przedstawieniowej języka inna jego istotna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt

Do góry