Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Trapedza

  Stolik o prostokątnej płycie na trzech nogach(dwie z jednego boku i jedna pośrodku naprzeciwległegoboku), które dla wzmocnienia łączonopod płytą listwami w kształcie litery T.

  Służył doustawiania w czasie uczt naczyń z jedzeniem przyłóżku biesiadnym (-» kline), od którego był...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIUM

   

  KRYTERIUM (nłc. <criterium> = spraw­dzian, probierz, sąd o czymś, z gr. kriterion = norma, miara, probierz; trybunał) ang. criterion; fr. criterium, critere; nm. Kriterium, Merkmal

  metod. Zasada określająca sposób, w ja­ki można stwierdzić obecność lub nieobe­cność czegoś, występowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYCYZM

   

  KRYTYCYZM (gr. kritikós = osądzający) ang. criticism (termin wywodzący się z dziedziny estetyki) (3); fr. criticisme; nm. Kritizismus

  Poddawanie twierdzeń, przed ich przy­jęciem, racjonalnej kontroli.

  Stanowisko, według którego krytyka poznania stanowi wstępny warunek wszel­kich dociekań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA

   

  KRYTYKA (gr. [sc. techne] > = sztuka sądzenia, umiejętność myślenia,  kritikos = dzielić, oceniać, osądzać — pojęcie okre­ślające czynność dzielenia i rozróżniania po to, by każdej rzeczy przeznaczyć odpowiednie miejsce) ang. critique, ~ criticism (4); fr. la critique; nm. Kritik

  Ogólnie:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIOLOGIA

   

  KRYTERIOLOGIA (tłum. fr. <criteriologie> z gr. kriterion - miernik, sprawdzian, probierz + logos = słowo, nauka)

  Termin wprowadzony przez D. J. Merciera {Criteriologie generale, 1899) jako neo­logizm i upowszechniony w szczególności w szkole lowańskiej, używany zamiennie z „krytyką poznania" na oznaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJONALIZM

   

  KONSTYTUCJONALIZM <łc. constitutio = urządzenie; uporządkowanie, przezna­czenie; ustrój) ang. constitutionalism; fr. constitutionnalisme; nm. Konstitutionslehre, Konstitutionalismus (termin odnotowywa­ny jako neologizm)

  psych. Pogląd uznający ścisły związek mię­dzy budową ciała a psychiką. Na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJONIZM

   

  KREACJONIZM (łc. creatio = tworzenie) ang. creationism; fr. creationisme; rim. Kreatianismus I Creatianismus (odnotowywany jako neologizm)

  1. Wywodzący się z Biblii pogląd na po­wstanie i zasadę istnienia świata, przeciw­stawny poglądom starożytnych Greków, którzy przyjmowali uformowanie świata z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERSJA

   

  KONWERSJA (łc. conversio = odwróce­nie) gr. antistrophe; nłc. conversio; ang. conversion; fr. conversion; nm. Umkehrung, Kon-version

  W logice tradycyjnej: jeden ze sposobów —> wnioskowania bezpośredniego, pole­gający na zmianie w zdaniu miejsc pod­miotu (P) i orzecznika (S) przy zachowa­niu jego charakteru...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUOWANIE

   

  KONSTYTUOWANIE <łc. constituere = ustanawiać) ang. constitution; fr. constitution; nm. Konstituiren, Konstituierung

  W fenomenologii: nadawanie jakiejś rze­czy poprzez akt świadomości statusu bytu obiektywnego, implikującego, że jest ona znana; akt nadawania tej rzeczy znaczenia.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORELACJA

   

  KORELACJA (nłc. = współza­leżność) ang. correlation; fr. correlation; nm. Korrelation

  U Arystotelesa — przeciwstawność dwóch terminów, które wzajemnie się okre­ślają {ta pros ti), tak że nie można zrozu­mieć jednego bez drugiego.

  W naukach empirycznych, np. w bio­logii, psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt

Do góry