Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MATERIALIZM

   

  MATERIALIZM (nłc. materialis = doty­czący materii) ang. materialism; fr. materialisme; nm. Materialismus

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boyle'a {materialist — „materialista") i G. W. Leibniza; zanim upowszechnił się termin „materializm", używano w tym znaczeniu określenia „epikureizm".

  1. Ogólna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKSYMALIZM

   

  MAKSYMALIZM (nłc. maximalis = naj­większy)

  Postawa przeciwstawna os—> minimalizmowi.

  Pretendowanie do wyjaśniania całej rzeczywistości, zmierzanie do systemowego rozwinięcia wszystkich działów filozofii.

  et. Wysuwanie wielu skrajnych po­stulatów moralnych i stosowanie suro­wych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANICHEIZM

   

  MANICHEIZM (określenie utworzone od obocznej formy łacińskiej imienia Maniego — Manichaeus) ang. manichaeism; fr. manicheisme; nm. Manichaismus, Manichaeismus

  Doktryna gnostyczna Maniego, który starał się połączyć tradycyjny dualizm staro­żytnej religii Zoroastra z chtystianizmem.

  Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATEMATYKA

   

  MATEMATYKA (gr. [sc. episteme]> = wiedza matematyczna, od mathema = nauka, wiedza, poznanie; wiedza matematyczna) łc. mathematica [sc. ars], mathesis; ang. mathematics; fr. la {les) mathematique{s); nm. Mathematik, Grofienlehre

  Dawniej — nauka o liczbach i figu­rach geometrycznych. W starożytnej Gre­cji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIA

   

  MATERIA (łc. od mater = mat­ka; źródło) gr. hyle; łc. materies; ang. matter; fr. matiere; nm. Materie, Stoff

  1. metaf. W tradycji arystotelesowskiej: w przeciwstawieniu do -^ formy (lA) — możnościowy {—> możność) element kon­kretnego bytu, stanowiący podłoże zmian.

  Materia pierwsza {materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROKOSMOS

   

  MAKROKOSMOS (tłum. gr. makros kos­mos = wielki świat) ang. macrocosm; £r. macrocosme; nm. Makrokosmos

  Termin analogiczny do terminu ->mikrokosmos (choć być może od niego wcze­śniejszy) i zarazem przeciwstawny miu: megas, makrós - mikrós; analogia polegała na tym, że już od pierwszych joriskich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNOŚĆ

   

  ŁĄCZNOŚĆ gr. synteksis; łc. communicatio; ang. connection, communication, link; fr. communication; nm. Yerbindung

  W cybernetyce — przekazywanie -^ in­formacji (1) jakimiś kanałami od nadaw­cy do odbiorcy, przy czym może to być relacja: człowiek - człowiek, człowiek-maszyna, maszyna - człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJEUTYKA

   

  MAJEUTYKA (gr. <he maieutike [sc. techne]> = sztuka akuszeryjna, położnictwo) ang. maieutics; fr. maieutique; nm. Maieutik, Maeutik

  Ostatnia, pozytywna część stosowanej przez Sokratesa, trójstopniowej u niego, dialektycznej metody dyskutowania (—> me­toda sokratejska /3/).

  Sokrates wierzył w możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOS

   

  LOS gr. moira, heimarmene, anagke, tó chreón; ic. fatum; ang. destiny; fr. la destinee, destin; nm. Schicksal, Geschick

  Pojęcie pochodzenia hellenistycznego. -^ Przeznaczenie, —> fatum.

  1. Urzeczywistniony lub mający się urze­czywistnić bieg życia osób, narodów itp. („koleje losu").

   

  2. Siła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁASKA

   

  ŁASKA gr. charis; łc. gratia; ang. grace; fr. grace; nm. Gnade Termin pochodzenia Augustyńskiego.

  teol. U Augustyna: udzielana człowie­kowi przez Boga pomoc, będąca czynni­kiem Bożej wolności i zarazem Bożej wszecłimocy. Czynnik ten niweluje skute­czność także wolnej, lecz obciążonej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt

Do góry