Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  METODOLOGIA

   

  METODOLOGIA <gr. methodos = bada­nie, sposób + logos = słowo, nauka) ang. methodology; fr. methodologie; nm. Methodenlehre, Methodologie

  Nauka o —> metodach; ze względu na to, jakimi metodami interesuje się dana na­uka i ze względu na poziom jej ogólności wyróżnia się:

  1. metodologię maksymalnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAPROBLEMATYKA

   

  METAPROBLEMATYKA <gr. meta = po­za + prohlematikós = niepewny, problema­tyczny) fr. la metaproblematique

  U G. Marcela (w związku z przeciw­stawieniem: —> tajemnica /!/ > problem /2/): to wszystko, co nie daje się sproblematyzować, tzn. ująć na sposób zewnę­trznych w stosunku do podtruotu i obojęt­nych mu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METASYSTEM

   

  METASYSTEM <gr. meta = poza + systema = całość złożona z różnych części) ang. metasystem; fr. metasysteme

  metod. Rozważania dotyczące jakie­goś -^ systemu dedukcyjnego przeprowa­dzane w —> metajęzyku.

  Inaczej: nadsystem > system obej­mujący pewną liczbę systemów; pojęcia te należą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METATEORIA

   

  METATEORIA (gr. meta = poza + theoria = oglądanie, badanie) ang. metatheory; fr. metatheorie; nm. Metatheorie

  1. metod. -> Teoria (2) posługująca się —> metajęzykiem i zajmująca się badaniem i opisywaniem teorii dedukcyjnej.

  2. —> Teoria (4) wyższego stopnia w sto­sunku do opisywanej; każda teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METEMPSYCHOZA

   

  METEMPSYCHOZA <gr. metempsychosis> = przejście duszy z jednego ciała do drugiego) łc. metempsychosis; ang. metempsychosis; fr. metempsyc{h)ose; nm. Metempsychose, Seelenwanderung

  Wędrówka duszy, jej przenoszenie się z jednego ciała do drugiego. Według dok­tryn głoszących metempsychozę (a tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA

   

  METODA (gr. <methodos> = badanie, spo­sób) nłc. methodus; ang. method; fr. methode, procede; nm. Methode, Yerfahren

  1. metod. Powtarzalny sposób jakiego­kolwiek działania zwiększający jego spra­wność, wyznaczony poprzez spójny zbiórreguł; niekiedy: sam taki zbiór reguł. W węższym znaczeniu: sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAMATEMATYKA

   

  METAMATEMATYKA <gr. meta = poza + mathematike [sc. episteme] = wiedza matematyczna) ang. metamathematics; fr. la (les) metamathematique{s); nm. Metamathematik

  metod. Badania nad podstawami ma­tematyki, w szczególności badania zwią­zane z tzw. programem Hilberta, mające na celu przeprowadzenie dowodu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAMETAFIZYKA

   

  METAMETAFIZYKA <gr. meta = poza + nłc. metaphysica) ang. metametaphysics; fr. la metametaphysique; nm. Metametaphysik

  metod. Teoria -> metafizyki (1) zajmują­ca się jej zasadami, metodarru, językiem. W Polsce problematykę metametafizyczną rozwijali S. Kamiński i M. A. Krąpiec.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METALOGIKA

   

  METALOGIKA (gr. meta = poza + logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania) ang. metalogic; fr. la metalogique; nm. Metalogik

  metod. Dedukcyjna teoria systemów sfor­malizowanych (-> system dedukcyjny), określonych za pomocą reguł formowania i przekształcania wyrażeń systemu (o cha­rakterze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFIZYKA

   

  METAFIZYKA (nłc. <metaphysica>, -ae od gr. meta = po + [ta] physika = rzeczy należą­ce do przyrody) gr. ta meta ta physikd; ang. metaphysics; fr. la metaphysiaue; rtm. Meta-physik

  Nazwa „metafizyka" powstała prawdo­podobnie jako techniczno-wydawnicze okre­ślenie pism Arystotelesa traktujących o —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /5 071

  praca w formacie txt

Do góry