Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MONOTYPICZNOŚĆ

   

  MONOTYPICZNOŚĆ mónos = je­den -I- typos = odbicie, obraz) ang. monoty­pie (= monotypiczny)

  W filozofii biologii: właściwość pojęć odmieruia od ich vs^ politypiczności; po­jęcia (klasy) monotypiczne definiuje się przez zbiór cech, których posiadanie jest warunkiem koniecznym i zarazem wy­starczającym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOWA

   

  MOWA gr. rhema; łc. sermo, oratio; ang. speech; fr. parole, discours; nm. Rede

  1. W logice tradycyjnej: vox significativa — umowny znak intencjonalnego układu pojęć lub przedstawień, posiadający senssyntaktyczny. Rozróżnia się:

  mowę całościową (doskonałą) — po­siadającą określony sens...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONERY

   

  MONERY (gr. moneres = prosty, samo­tny) ang. Monera, monerans; fr. moneres; nm. Moneren, niedere Protisten

  biol. Termin wprowadzony przez E. Haeckla na oznaczenie najprostszych, jedno­rodnych i pozbawionych struktury istot organicznych (bryłek białka), powstałych przez bezpośrednie przejście substancji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODUS

   

  MODUS (nłc. (1) = miara, reguła, sposób, rodzaj, typ) ang. modę (1-4), mood (5); fr. le mode; nm. Modus (1-4), Schlufimodus (5)

  metaf. W filozofii arabskiej i u J. Dunsa Szkota: sposób bytowania {modus essendi) jako określenie substancji. Modus substantialis — modus substancjalny, określa­jący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONIZM

   

  MONIZM (gr. mónos = jedyny) ang. monism; fr. monisme; run. Monismus

  Termin wprowadzony w XVIII w. przez Ch. Wolffa.

  Przeciwstawne -^ dualizmowi (1) i -> plu­ralizmowi stanowisko metafizyczne za­kładające jednorodność bytu, tj. sprowa­dzające całą rzeczywistość do jednej tylko zasady {—> syngularyzm)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODYFIKACJA

   

  MODYFIKACJA (1) = zmiana, ograniczenie; odmierzanie) ang. modification; £r. modification; nm. Modifikation, Abdnderung

  metaf. Nadawanie lub przyjmowanie jakiegoś nowego przypadłościowego spo­sobu bytowania bądź sam taki sposób by­towania.

  biol. Modyfikacje — zmiany właści­wości organizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOFILETYZM

   

  MONOFILETYZM mónos = jeden + phyle = szczep) ang. monophyletism, mono-phyletic evolution; fr. monophylie; nm. Mono-phylie

  biol. Wywodzenie danej grupy systema­tycznej roślin lub zwierząt z jednej ewolu­cyjnej linii rozwojowej, a w szczególności pogląd, według którego ludzie bez wzglę­du na -> rasę (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOMENT

   

  MOMENT (łc. = siła poru­szająca, ruch; czas trwania, chwila) gr. tó niln (Arystoteles) (1); ang. moment; fr. mo­ment; nm. Moment

  1. Moment teraźniejszy — korelat punktu w przestrzeni; jak —> czas (1) jest korelatem —> przestrzeni (1), tak mo­ment w stosunku do czasu jest tym, czym punkt w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOGENIZM

   

  MONOGENIZM mónos = jeden + genos - potomek) ang. monogenesis, monogenic iheory; fr. monogenisme, monogenese; nm. Monogenismus

  Pogląd antropogenetyczny, według którego cała ludzkość wywodzi się od jed­nego osobnika, a co najwyżej od jednej pa­ry rodziców. vs^ Poligenizm (1), ws—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADA

   

  MONADA (gr. , -ados = jedność, jednostka) ang. monad; fr. monade; nm. Monade

  Termin pochodzenia pitagorejskiego; występuje on w różnych znaczeniach od czasów starożytnych poprzez średniowie­cze po czasy nowożytne na określenie in­dywidualnej, prostej substancji, stanowią­cej elementarny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt

Do góry