Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NATYWIZM (innatyzm)

   

  NATYWIZM (innatyzm) <łc. nativus = wrodzony, przyrodzony) ang. natwism; fr. natwisme; nm. Nativismus, Angehorensein Termin Nativismus wprowadzony został przez H. L. F. Helmholtza.

   

  t.pozn. syn.—> Racjonalizm (1) gene­tyczny, tj. pogląd dotyczący genezy po­znania, według którego w umyśle ludz­kim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM

   

  NATURALIZM (łc. naturalis = przyro­dzony, naturalny) ang. naturalism; fr. naturalisme; ang. Naturalismus

  metaf. Stanowisko uznające naturę w znaczeniu kosmologicznym za ostatecz­ną rację jej własnego istnienia i działania, odrzucające zaś istnienie wszelkiego bytu transcendentnego. W historii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPSTWO

   

   

  NASTĘPSTWO gr. akolouihesis; łc. consequentia, consecutio; ang. consequence; fr. consequence; nm. Konsequenz, Folge, Sukzession

   

  1. log. Następstwo logiczne: —> nastę­pnik (1) w implikacji będącej —»tautologią (1), w której -się -> racją (2).

  2. pot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADBUDOWA (SPOŁECZNA)

   

  NADBUDOWA (SPOŁECZNA) ang. superstructure, understructure; fr. superstructure; nm. Uberbau

  W marksistowskiej teorii formacji społecznych: ogół form —> świadomości społe­cznej — poglądów (politycznych, praw­nych, religijnych, artystycznych, filozoficz­nych) i instytucji (prawnych, politycznych, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURA

   

  NATURA (łc. <natura> = natura, stan na­turalny, przyrodzona własność, przyroda) gr. physis; ang. nature; fr. naturę; nm. Natur

   I. filoz. przyr. Natura rerum — natura wszechrzeczy.

  U jońskich filozofów przyrody: cała rzeczywistość.

  W późniejszej kosmologii: przyroda, zwłaszcza ogół bytów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADCZŁOWIEK

   

  NADCZŁOWIEK ang. overman, superman; fr. surhomme; nm. Ubermensch

  Termin Uebermensch zapożyczony został od J. W. Goethego, używany był też przez J. G. Von Herdera; samo pojęcie rozwinął F. W. Nietzsche.

  W elitarystycznej teorii wartości i mo­ralności F. W. Nietzschego — nazwa czło­wieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻNOŚĆ

   

  MOŻNOŚĆ (potencja) gr. dynamis; łc. potentia; nłc. potentialitas; ang. potency; fr. puissance; nm. Potenz, Potentialitat, Vermógen, Konnen

   

  metaf. W sensie arystotelesowskim: aktu­alizowany przez dany -^ akt (1) zespół ograniczających go treści bytowych; korelat aktu, współkonstytutywny element...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURA LUDZKA

   

  NATURA LUDZKA gr. he physis ton anthrópon; łc. natura humana; ang. human na­turę; fr. nature humaine; nm. Menschennatur

  a) Natura w przeciwstawieniu do —> kul­tury (1): to, co w człowieku przyrodzone. Żywiołowe, instynktowne, w odróżnieniu od tego, co nabyte w doświadczeniu jed­nostkowym i społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZIEJA

   

  NADZIEJA gr. elpis; łc. spes; ang. hope, expectation; fr. esperance, espoir; nm. Hoffnung

  teol. Jedna z trzech cnót (2c) teologalnych (obok -^ wiary /3a/ i -> miłości /7/), oznaczająca przeciwstawne rozpaczy po­kładanie ufności w Bogu. Treścią tej uf­ności jest przekonanie, że nad całym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA

   

  MUTACJA (łc. = zmiana) ang. mutation; fr. mutation; nm. Mutahon

  biol. Nieciągła zmiana materiału gene­tycznego, polegająca na zmianie struktury fizycznej lub chemicznej kwasów nuklei­nowych (RNA — kwas rybonukleinowy, DNA — kwas dezoksyrybonukleinowy) (H. de Vries, 1909). Wyróżnia się m. in...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt

Do góry