Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NIC

   

  NIC gr. ouden; łc. nihil; ang. nothing; fr. rien; nm. Nichts

  Bezpośredni rezultat zaprzeczenia (prze­kreślenia) czegokolwiek w akcie intencjo­nalnym; pozytywne określenie negatywne­go wyniku takiego przekreślenia (tj. wyniku przekreślającej funkcji negacji). „Nic" (czyli „coś" przekreślone) nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWYK

   

  NAWYK gr. heksis, to synethes (Arystote­les); łc. habitus; ang. habit; fr. habitude; rwa. Gewohnheit

  psych. Celowo lub przypadkowo utr­walona w postaci automatyzmu —> dyspo­zycja (2) do jakiegoś zachowania, prze­ważnie działania, nabyta poprzez jego po­wtarzanie. Stanowi element celowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NICOŚĆ

   

  NICOŚĆ gr. meden; nłc. non ens, non res (R. Descartes); ang. nothingness; fr. neant; nm. Nichtigkeit

  1. metaf. syn.-^ Nic (1), syn.^> niebyt (lA); rezultat przekreślającej funkcji -^ negacji (3B) odniesionej do wszelkiej egzystencji.Pojęcie to ex definitione nie ma żadnego desygnatu; ma ono charakter...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWA

   

  NAZWA gr. ónoma; łc. nomen; ang. name; fr. nom; nm. Name, Eigenname

  2. log. Wyrażenie, które się nadaje do roli podmiotu zdania (nie zaś do roli orze­cznika).

  Określenie drugie (2), które jest węższe, stosuje się do języka -> rachunku kwantyfikatorów, natomiast określenie pierwsze (2) dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEBYT

   

  NIEBYT gr. me ón; ang. non-being; fr. non-etre; nm. Nichtseiendes

  1. metaf. W tradycji arystotelesowsko--tomistycznej: to, co nie jest —> bytem, to, co rue istnieje. Rozróżnia się:

  niebyt absolutny — czyste zaprze­czenie (—> negacja /3B/) bytu pojętego metafizycznie, a więc bytu jako bytu. Nie­byt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NECESSYTARYZM

   

  NECESSYTARYZM (łc. necessitas = ko­nieczność) ang. necessitarianism; fr. necessitarisme

  Nazwa nie zleksykalizowana jeszcze ogó­lnie w języku polskim, stosowana np. przez historyka idei J. Domańskiego.

  W odniesieniu do poglądów starożyt­nych: określenie zmienności zaznaczającej się w obrębie danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDORZECZNOŚĆ

   

  NIEDORZECZNOŚĆ gr. atopia; nłc. absurditas; ang. absurdity (1), inconsistency (2); fr. absurdite, nonsens; nm. Ungereimtheit, Unsinnkeit, Widersinn

  log. Wypowiedź sprzeczna wewnę­trznie (syn.—> absurd /I-I/). Dowód przez sprowadzenie do niedorzeczności (inaczej: do absurdu; reductio ad absurdum)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA O MORALNOŚCI

   

  NAUKA O MORALNOŚCI ang. mord sciences; fr. sciences morales; nm. Moralwis-senschaft

  et. Nazwa obejmująca wszelkie (tak­że normatywne) dyscypliny, które traktu­ją o -^ moralności (1).

  et. Dyscyplina zajmująca się jedynie opisem (nie zaś oceną) zjawisk moralnych. Rozpatruje ona m. in...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA

   

  NAUKA gr. episteme; łc. scientia, disciplina; ang. science; fr. science; run. Wissenschaft, Lehre, Kunde

  1. W znaczeniu funkcjonalnym: zor­ganizowany proces poznawczy prowa­dzący do konstruowania teorii, czyli do nauki w sensie przedmiotowym (zob. ni­żej 11-21). Na proces ten składają się:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /5 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURYZM

   

  NATURYZM ang. naturism; fr. naturisme; nm. Naturismus

  Doktryna postulująca „powrót do na­tury" (hasło J. J. Rousseau) zarówno w ży­ciu indywidualnym, jak i społecznym.

  Doktryna F. M. Mullera, A. Kuhna i H. Steinthala, według której zasadniczym źró­dłem religii jest personifikowanie i kult...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt

Do góry