Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ODDZIELANIE

   

  ODDZIELANIE (tłum. łc. ) łc. = separatw; nłc. disiunctio, ~ segregatio (= od­dzielanie od materii); ang. disjunction; fr. disjonction; nm. Auseinanderhaltung

  t. pozn., psych. W tradycji arystotelesowsko-scholastycznej: odróżnianie przez intelekt jednych elementów rzeczywisto­ści od drugich. Oddzielanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA TEORIA SYSTEMÓW (teo­ria systemów /układów/ ogólnych)

   

  OGÓLNA TEORIA SYSTEMÓW (teo­ria systemów /układów/ ogólnych) ang. generał system{s) theory; fr. theorie generale des systemes; nm. allgemeine Systemtheorie, Systemlehre

  Teoria przedmiotu złożonego, mogąca służyć za model pewnych ogólnych aspe­któw rzeczywistości. Podstawowym poję­ciem jest w niej ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNIESIENIE

   

  ODNIESIENIE ang. reference; fr. reference; nm. Bedeutung (1), Referenz (2), Bezug

  log. To, co dane wyrażenie oznacza.

  W językoznawstwie: referencja — określenie jednej z dwóch podstawo­wych i uniwersalnych funkcji języka, mia­nowicie funkcji referencyjnej (drugą jest funkcja predykatywna; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBIEKTYWIZM

   

  OBIEKTYWIZM obiectivus = odno­szący się do przedmiotu) nłc. obiectivismus; ang. objectiyism; fr. objectivisme; nm. Objektivismus TO—> Subiektywizm.

  metaf. Doktryna uznająca istnienie rze­czy poza podmiotem i niezależnie od nie­go, przez zwolenników subiektywizmu traktowane jako stan podmiotu (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMA

   

  NORMA (łc. = węgielnica (wy­znaczająca kąt prosty), linia postępowa­nia, prawidło) ang. norm, standard; fr. nor­me; nm. Norm

  1. et. Niekiedy używa się tego terminu na oznaczenie wszelkich zasad moralnych, w tym także —> ocen (lAa), czyli zdań wartościujących. Norma w szerszym zna­czeniu to nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA

   

  OCENA gr. timena; łc. aestimatio, iudicium (2); ang. appreciation, evaluation; fr. appreciation, jugement; nm. Bewertung, Beurteilung, Wertschtzung

  1. Zdanie wartościujące, czyli zdanie, którego treścią jest sąd rozumu orzekają­cego o -^ wartości (1, 2) jakiejś istniejącej rzeczy lub idei (tzn. o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /3 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBIEKTYWNOŚĆ

   

  OBIEKTYWNOŚĆ (nłc. obiectivus = od­noszący się do przedmiotu) nłc. obiectivitas; ang. objectivity; fr. objectivite; nm. Objektivitat

  metaf. Cecha tego, co należy do rze­czywistości pozapodmiotowej i istnieje niezależnie od świadomości; inaczej: przedmiotowość.

  t. pozn. Charakter poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMATYWIZM

   

  NORMATYWIZM normatif= norma­tywny, służący za regułę, z łc. norma = pra­widło) nm. Normativismus

  Zapoczątkowany przez H. Kelsena kie­runek w filozofii prawa, który nawiązując do kantyzmu, w kwestii istnienia -> pra­wa (IB) naturalnego i jego mocy obowią­zującej zajmuje stanowisko -^ pozytywizmu (5)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBJAWIENIE

   

  OBJAWIENIE gr. apokdlypsis; łc. revelatio; ang. revelation; fr. revelation; nm. Offenbarung

  teol. W religii chrześcijańskiej: nadprzy­rodzone, osobowe i zbawcze ujawnianie się Boga człowiekowi w historii, przede wszy­stkim w Jezusie Chrystusie, mające chara­kter wydarzenia oraz dialogu nawiązanego przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOUMEN

   

  NOUMEN (nm. , od gr. nooumena (Platon w odniesieniu do Idei, Timaios, 51 D)) nłc. intelligibile; ang. noume-non; ix. noumene

  Termin I. Kanta, użyty przez niego na określenie -^ rzeczy samej w sobie, czyli tego, czego istnienie poza zjawiskiem umysł domniemywa, lecz czego nie może spo­strzec. vs-^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt

Do góry