Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  OGRANICZENIE

   

  OGRANICZENIE łc. łerminatio; nłc. limitatio (1); ang. limitation; fr. limitation; nm. Limitation, Beschrdnkung

  metaf. W tradycji arystotelesowsko--tomistycznej: limitacja (limitatio) — zrelatywizowanie —> aktu (1) do ograni­czającej go —> możności (Ab) {-^ akt i moż­ność), decydujące o jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRĘBNOŚĆ

   

  ODRĘBNOŚĆ nłc. particularitas; ang. particularity; fr. particularite; rmi. Besonderheit

  metaf. Oddzielenie konkretnego —> bytu jako jedności od innych bytów. Wszystko, co jest bytem, jest nie tylko niepodzielone w sobie na byt i —> niebyt (lA) absolutnie wzięty (aspekt ^jedności /la/), ale rów­nież jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZYWISTOŚĆ

   

  OCZYWISTOŚĆ gr. enargeia; łc. evidentia; ang. evidence; fr. evidence; nm. Evidenz

  1. t. pozn.

  A) W nurtach arystotelizują-cych (najwyraźniej u Awicenny i u J. Maritaina): właściwość przysługująca pierw­szym zasadom bytu i myślenia (tożsamo­ści, /nie-/sprzeczności, wyłączonego środka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKAZJA

   

  OKAZJA (łc. = sposobność, wła­ściwa pora, okoliczność) gr. kairós; ang. occasion; fr. occasion; nm. Gelegenheit, Veranlassung

  Przemijająca, najczęściej przypadko­wa, niezależna od działającego podmiotu okoliczność, która pobudza go do określo­nego działania i je ułatwia (—> kairós Ul)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRUCH

   

  ODRUCH ang. reflex {reflex action); £r. le reflexe; nm. Reflex {Reflexbe'wegung)

  psych. Motoryczna lub wydzielnicza re­akcja organizmu na stymulację wewnętrz­ną lub zewnętrzną, zachodzącą za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowe­go. Odróżnia się odruchy bezwarun­kowe (wrodzone) i warunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBICIE

   

  ODBICIE gr. typosis (= odciśnięcie); nłc. reflexio; ang. reflex; fr. reflet; nm. Reflexion, Abbild

  W materialistycznych teoriach pozna­nia, w szczególności w teorii materiali­zmu dialektycznego: proces odzwiercie­dlania (rekonstrukcji) materialnej rze­czywistości w świadomości człowieka. Według teorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKAZJONALIZM

   

  OKAZJONALIZM ang. occasionalism; fr. occasion{n)alisme; ran. Occasionalismus, Okkasionalismus

  Teoria, według której nie istnieją przy­czyny sprawcze poza Bogiem, a różne spo­soby bytowania stworzeń są jedynie -^ oka­zjami (2) Jego aktywności sprawczej. W ob­rębie świata stworzonego działają tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRYWANIE

   

  ODRYWANIE nłc. abstractio (1); ang. abstraction (1), rule of modus ponens (2); fr. abstraction (1); nm. Abstraktion (1), Abtren-nungsregel (2)

  t. pozn., psych. Abstrahowanie (-> ab­strakcja /I-I/).

  log. Operacja na zdaniach określona następującą regułą (rule of modus ponens): Jeżeli jest tezą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBITKA (POZNAWCZA)

   

  ODBITKA (POZNAWCZA) gr. typos; nłc. exemplatio, exemplatum

  W materialistycznych teoriach po­znania: rezultat —»odbicia jakiegoś frag­mentu materialnej rzeczywwistości w pozna­jącym podmiocie. Na przykład w starogreckich koncepcjach spostrzegania (u Empedoklesa, Demokryta, Kleantesa): eidola...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGLĄD

   

   

  OGLĄD gr. theoria; nłc. conspectio, intuitus; ang. view; fr. la vue intuitive; nm. Anschauung

  t. pozn. Bezpośrednie, naoczne ujęcie poznawcze czegoś {-^ naoczność). Może to być:

  ogląd zmysłowy — wstępne uj­mowanie poznawanej rzeczywistości za pośrednictwem zmysłów (np. ogląd wzrokowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt

Do góry