Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ONTOGENEZA

   

  ONTOGENEZA (gr. td ón, óntos = byt, bytu + genesis = pochodzenie) ang. ontogenesis, ontogeny; fr. ontogenese, ontogenie; nm. Ontogenesis, Ontogenese, Ontogenie

  Termin pochodzenia angielskiego, z za­kresu teorii ewolucji; ontogenesis, o ile nie występuje jako synonim słowa ontogeny, dotyczy w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOLOGIA

   

  ONTOLOGIA (nłc. , z gr. tó ón, óntos = byt, bytu + logos = słowo, nauka) nłc. ontosophia; ang. ontology; ix. ontologie; nm. Ontologie

  Nazwa wprowadzona przez R. Gocleniusa (1613), podjęta przez J. Clauberga (1646) jako antologia lub ontosophia, a nastę­pnie — przygodnie — przez G. W. Leibni­za, i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOLOGICZNY

   

  ONTOLOGICZNY ang. ontological; fr. ontologique; nm. ontologisch

  W odróżnieniu od -^ ontycznego — związany z teorią bytu, dotyczący -^ on­tologii.

  metaf. W przeciwstawieniu do logicz­nego (czyli myślowego), fenomenalnego — należący do kategorii bytu, dotyczący bytu.

   

  ONTYCZNY ón, óntos...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOLOGIZM

   

  ONTOLOGIZM (nłc. (1)) ang. ontologism; fr. ontologisme; nm. Ontolo-gismus

  Nazwa utworzona przez V. Giobertiego na określenie jego własnej doktryny, której przedmiotem jest obiektywna, absolutna i wieczna rzeczywistość myśli, odnoszona wprost do Boga (zob. niżej /I/).

  Doktryna V. Giobertiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPATRZNOŚĆ

   

  OPATRZNOŚĆ gr. prónoia (u stoików); łc. providentia; ang. providence; fr. providence; nm. Yorsehung

  I. W tradycji neoplatońskiej (już u Chalcydiusza): pierwsza po Bogu —> hipostaza (1), która pojawia się w hierarchii by­tów w wyniku zchrystianizowania np. greckiego —> nous (1), neoplatońskiej —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKULTYZM

   

  OKULTYZM (łc. occultus = zakryty, taje­mny) nłc. occultismus; ang. occuliism; fr. occultisme; mn. Okkultismus

  Wiara w istnienie tajemnych sił mate­rialnych lub duchowych, niedostępnych normalnemu poznaniu, oraz ogół związanych z nią praktyk magicznych. Przed­miotem zainteresowań okultystycznych mogą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONOMATOID

   

  ONOMATOID (gr. ónoma = nazwa + eidos - obraz, postać, wzór)

  W terminologii T. Kotarbińskiego: w od­różnieniu od nazwy konkretnej, określanej jako nazwa rzetelna — nazwa pozorna, czyli taka, której desygnatami nie są ani rzeczy, aru osoby i która z tego powodu nie nadaje się na orzecznik w zdaniach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICZNOŚCI

   

  OKOLICZNOŚCI łc. circumstantiae; ang. circumstances; fr. circonstances; nm. Umstande

  et. Zbiór składników -^ czynu (1) oce­nianego pod względem moralnym i pra­wnym, których wyróżnienie uzyskuje się odpowiadając na następujące pytania: kto? co? gdzie? za pomocą czego lub przy czyjej pomocy? dlaczego? w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNOŚĆ (powszechność)

   

  OGÓLNOŚĆ (powszechność) nłc. generalitas, ~ universalitas; ang. generality; fr. generalite; nm. Allgemeinheit

  1. t. pozn. W przeciwstawieniu do szcze­gółowości, jednostkowości — funkcja ujęć intelektualnych takich jak -^ pojęcie (1) czy -^ idea (IIAb) ogólna (-^ gatunek /I, 2/, urodzaj /I...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ang. responsibility, liability (2); fr. responsabilite; nm. Yerant-wortung, Yerantwortlichkeit

  1. et. Odpowiedzialność mora­lna — relacja działającego podmiotu do jego czynów świadomych (-> poczytal­ność) i wolnych, polegająca na tym, że —> dobro (3A) lub zło zawarte w treści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 502

  praca w formacie txt

Do góry