Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PANKOSMIZM

   

  PANKOSMIZM <gr. pan = wszystko + kosmos = porządek, świat, ład wszechświatowy) ang. pancosmism; fr. pancosmisme

  Termin wprowadzony przez G. Grote'a na określenie —> panteizmu (b) naturalistycznego jako doktryny, według której świat jest jedyną i nietranscendentną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZNACZANIE

   

  OZNACZANIE łc. designatio; ang. desig­nation (1), reference (2); fr. designation; nm. Bezeichnung

  log. Desygnacja — jedna z fun­kcji semantycznych dotycząca stosurtku między —> nazwą a jej —> desygnatem, po­legająca na tym, że dana nazwa wskazuje poprzez swój sens na jakiś przedmiot, o którym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANLOGIZM

   

  PANLOGIZM (gr. pan = wszystko + lo­gos = słowo, nauka) ang. panlogism, pallogisme; fr. panlogisme; nm. Panlogismus

  Nazwa utworzona przez J. E. Erdmanna (1853) na określenie doktryny G. W. F. He­gla, odnoszona później również do do­ktryny G. W. Leibniza.

  syn.-^ Panteizm (d) idealistyczny G. W. F. Hegla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZNAKA

   

  OZNAKA gr. tó tekmerion; łc. signum; ang. symptom; fr. signe naturel (1, 3); nm. Anzeichen

  syn.-^ Znak (2) naturalny — rzecz lub zdarzenie występujące w naturalnym zwią­zku z inną rzeczą lub zdarzeniem, tak że na podstawie pierwszej można z pewnym prawdopodobieństwem wnioskować o znaj­dowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANPSYCHIZM

   

  PANPSYCHIZM <gr. pan = wszysko + psyche = tchnienie, dusza) ang. panpsychism; fr. panpsychisme, pampsychisme; nm. Panpsychismus, Pampsychismus

  filoz. przyr., metaf. Doktryna przyjmują­ca, że wszelka materia jest nie tylko oży­wiona (—> hylozoizm), lecz także jest natu­ry psychicznej, której najpełniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZEKANIE (predykacja)

   

  ORZEKANIE (predykacja) (gr. apóphansis; nłc. praedicatio; ang. predication; fr. predication; nm. Pradikation, Aussage

  log. Funkcja spełniana przez —> orze­cznik w zdaniu.

  W językoznawstwie: określenie dru­giej z dwóch podstawowych funkcji języ­ka, mianowicie funkcji predykatywnej (pierwszą z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZM

   

  ORGANIZM (gr. órganon = narzędzie, narząd) ang. organism; fr. organisme; nm. Organismus

  Układ biologiczny złożony z części (tj. z —> organów /1 /), które mogą spełniać od­rębne, lecz powiązane ze sobą funkcje.

  Całość społeczna, której rozliczne ele­menty są ze sobą powiązane ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZMALIZM (biologia organizmalna, koncepcja organizmalna)

   

  ORGANIZMALIZM (biologia organizmalna, koncepcja organizmalna) (tłum. nm. ) —> Organicyzm (1) w ujęciu L. von Bertalanffy'ego, podporządkowany -^ ogólnej teorii sytemów, traktujący —> organizm (1) jako system, w którym części składowe spełniają funkcje, jakie im przypadają ze względu na miejsce w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANON

   

  ORGANON (gr. órganon = narzędzie, in­strument)

  1. Órganon — tradycyjna (od czasów bi­zantyjskich) nazwa zbioru pism logicz­nych Arystotelesa, wyrażająca zgodnie z jego intencją traktowanie logiki jako „na­rzędzia myśli" wyłączonego z zakresu samej filozofii; zbiór ten obejmuje: Kategorie, Hermaneutyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORTOGENEZA

   

  ORTOGENEZA (gr. orthós = prosty + genesis = pochodzenie) ang. orthogenesis; fr. orthogenese; nm. Orthogenesis

  Jedna z koncepcji -^ ewolucjonizmu (2), według której rozwój filogenetyczny pew­nych grup organizmów ma charakter jednokierunkowy. Koncepcja ortogenezy za­kłada, że zasadnicze znaczenie w procesie —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 395

  praca w formacie txt

Do góry